Swisspearl Group AG - Algemene voorwaarden - Swisspearl
Swisspearl MoodSwisspearl Mood

Algemene voorwaarden Swisspearl Nederland BV

Artikel 1. Toepassing 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Swisspearl Nederland B.V. ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen en door Swisspearl Nederland B.V. schriftelijk is bevestigd. 

2. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die aan Swisspearl Nederland B.V. een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt en (af)geleverd wenst te krijgen, dan wel enige over een komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit. 

3. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeen gekomen, blijven de onder havige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeen gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij dit schriftelijk is bevestigd. 

4. Voorwaarden, condities etc. die met personeel, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van opdrachtgever en/of Swisspearl Nederland B.V. zijn overeengekomen en die afwijken van deze algemene voorwaarden, binden Swisspearl Nederland B.V. slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.  

5. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en Swisspearl Nederland B.V. gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst en algemene voorwaarden van Swisspearl Nederland B.V. voor.  

Artikel 2. Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen van Swisspearl Nederland B.V. zijn vrijblijvend en herroepbaar, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij Swisspearl Nederland B.V. bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld dan beschouwd Swisspearl Nederland B.V. het aanbod als vervallen indien de opdrachtgever na verloop van twee weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd. 

2. In het kader van de aanbiedingen getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal. 

3. Als opdrachtgever aan Swisspearl Nederland B.V. gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Swisspearl Nederland B.V. uitgaan van de juistheid en volledigheid daarvan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. 

Artikel 3. Overeenkomsten 

1. Een schriftelijke bestelling of opdracht (hieronder valt ook een bestelling of opdracht per e-mail), al dan niet schriftelijk bevestigd door Swisspearl Nederland B.V., bindt de opdrachtgever.  

2. Swisspearl Nederland B.V. is eerst gebonden wanneer zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd (waaronder ook wordt verstaan bevestiging per e-mail), dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdracht bevestiging zijn bezwaren aan Swisspearl Nederland B.V. kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien de opdrachtgever de aanbieding van Swisspearl Nederland B.V. eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door Swisspearl Nederland B.V. 

3. De door de opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Swisspearl Nederland B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor het uitvoeren van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Swisspearl Nederland B.V. zijn bevestigd. 

4. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht of doorgegeven, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijs opgave en/of opdracht bevestiging kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 

5. Ten aanzien van alle door Swisspearl Nederland B.V. aangeboden goederen geldt, naast wat daar omtrent in de catalogus, website en brochures staat vermeldt, de normale en/of (in de branche) gebruikelijke toleranties. In het bijzonder wordt een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogus, in de brochures en op de website voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen kunnen niet aan Swisspearl Nederland B.V. worden tegengeworpen. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 

Artikel 4. Prijzen en tarieven 

1. Alle door Swisspearl Nederland B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verpakking en verzendkosten en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten en zijn voorts gebaseerd op levering “Ex Works” (af magazijn, vestigingsplaats Swisspearl Nederland B.V.), Delivery Duty Paid (Franco inclusief rechten, aflevering op overeengekomen locatie), laatstgenoemde conditie te onderscheiden in a) ongelost dan wel b) gelost met kraan c.q. “kooiaap” indien noodzakelijk en gewenst (tenzij op de opdracht  

bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven). Eventuele kortingen die door Swisspearl Nederland B.V. gegeven worden, zijn slechts éénmalig geldig en binden Swisspearl Nederland B.V. op geen enkele wijze bij een vervolgopdracht of latere overeenkomst. 

2. Indien na de datum van de aanbieding, doch vóór de datum van levering één of meer van de geoffreerde kostenfactoren een wijziging heeft ondergaan, is Swisspearl Nederland B.V. - ook indien Swisspearl Nederland B.V. een onherroepelijk aanbod heeft gedaan - gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. 

3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveel heden. 

4. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk intrekt is hij gehouden aan Swisspearl Nederland B.V. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. 

Artikel 5. Levertijden en levering 

1. De tussen Swisspearl Nederland B.V. en de opdrachtgever overeengekomen levertijden en/of uitvoeringsperiode(s) worden door Swisspearl Nederland B.V. zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld en opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie op basis van feiten en omstandigheden die Swisspearl Nederland B.V. op dat moment bekend zijn. Deze levertijden en/of uitvoeringsperiode(s) gelden derhalve niet als fatale termijnen. Swisspearl Nederland B.V. spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat evenwel steeds pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.  

2. Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Swisspearl Nederland B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten.  

3. De opdrachtgever kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.  

4. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Swisspearl Nederland B.V. nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Swisspearl Nederland B.V. kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.  

5. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Swisspearl Nederland B.V. worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Swisspearl Nederland B.V. kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.  

6. Als er sprake is van niet aan Swisspearl Nederland B.V. toerekenbare onwerkbare omstandigheden, worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.  

7. De aflevering geschiedt Ex Works, (excl. Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen) of Delivery Duty Paid (Franco inclusief rechten, aflevering op overeengekomen locatie) ongelost dan wel gelost, conform de aan de opdrachtgever verstrekte prijslijst of aanbieding van Swisspearl Nederland B.V. dan wel conform Incoterms 2011 of anderszins in een specifiek geval is overeengekomen.  

8. Bij aflevering op de overeengekomen locatie “ongelost” worden de materialen geacht door Swisspearl Nederland B.V. te zijn geleverd en door de opdrachtgever te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd. 

9. De opdrachtgever is – naast de verschuldigde koopprijs - aansprakelijk voor de kosten van Swisspearl Nederland B.V. en de schade van Swisspearl Nederland B.V. indien de opdrachtgever verzuimt de op hem rustende verplichtingen met betrekking tot de (af)levering uit te voeren.  

10. Ingeval van aflevering op overeengekomen locatie “ongelost” zal Swisspearl Nederland B.V. die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer - naar het redelijk oordeel van Swisspearl Nederland B.V. - gebruikelijke voorwaarden. 

11. Indien niet op nader overeengekomen locatie ongelost wordt afgeleverd, is Swisspearl Nederland B.V. niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn. 

12. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen door Swisspearl Nederland B.V. op de overeengekomen locatie afgeleverd kunnen worden, wat onder meer inhoudt dat de opdrachtgever een goede bereikbaarheid van de overeengekomen locatie dient te waarborgen.  

13. Indien de opdrachtgever de te leveren goederen niet kan of wenst te ontvangen, of indien de opdrachtgever zijn verplichtingen bedoeld in lid 12 van dit artikellid niet nakomt, gelden zij als geleverd op het moment dat zij het magazijn of kantoor van Swisspearl Nederland B.V. zouden hebben verlaten indien aan de zijde van de opdrachtgever geen beletsel zou hebben bestaan. In een dergelijk geval is Swisspearl Nederland B.V. tevens gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders op te slaan. Vervoer - en andere kosten hiermee verband houdende - zijn tevens voor rekening van de opdrachtgever. 

14. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onder delen van een samen gestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een zelfstandige levering. In een dergelijk geval moet betaling plaats vinden over een komstig het bepaalde bij het hoofdstuk “Betaling”. 

15. Naar het oordeel van de opdrachtgever noodzakelijke bewerkingen van de goederen of materialen ten behoeve van de door haar gewenste (af)levering, zoals zagen c.q. afkorten etc.,  geschieden -  tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen - voor rekening en risico van opdrachtgever.  

16. De opdrachtgever zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn. 

Artikel 6. Risico- en eigendomsovergang 

1. Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Swisspearl Nederland B.V. totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Swisspearl Nederland B.V. gesloten overeenkomst, waaronder - doch niet beperkt tot - betaling van de facturen in verband met geleverde zaken of diensten dan wel in verband met daarmee ontstane kosten (waaronder begrepen rente en kosten van invordering), volledig is nagekomen. 

2. Lading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van de te leveren goederen geschieden voor risico van de opdrachtgever, ook indien Swisspearl Nederland B.V. daarvoor zelf zou zorgdragen. Het risico van de door Swisspearl Nederland B.V. te leveren goederen is voor de opdrachtgever vanaf het moment dat die goederen ter beschikking zijn gesteld aan opdrachtgever.  

3. De opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met die verstande, dat hij op eerste verzoek van Swisspearl Nederland B.V. de uit deze verkopen tegen zijn afnemers verkregen vorderingen aan Swisspearl Nederland B.V. zal cederen. De opdrachtgever verleent Swisspearl Nederland B.V. reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan. 

4. Op de goederen mogen door de opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zeker heid van een vordering van een derde. 

5. Swisspearl Nederland B.V. is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij de opdrachtgever of diens houders – voor rekening van opdrachtgever - weg te (doen) halen, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen tegen Swisspearl Nederland B.V. niet nakomt. De opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van €500, voor elke dag, dat hij in gebreke blijft. De opdrachtgever verleent Swisspearl Nederland B.V. onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor de opdrachtgever in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. 

Artikel 7: Overmacht  

1. Swisspearl Nederland B.V. heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.  

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers of opdrachtnemers van Swisspearl Nederland B.V. of door Swisspearl Nederland B.V. ingeschakelde transporteurs of andere zelfstandige hulppersonen niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen in verband met het weer, aardbevingen, brand, stroomstoringen, computervirussen, verlies, diefstal of verloren gaan van dan wel beschadigd raken van machines, gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, alsmede het geval dat voornoemde door Swisspearl Nederland B.V. ingeschakelde of gecontracteerde (hulp)personen in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering bij partijen c.q. contracten waarvan Swisspearl Nederland B.V. de materialen betrekt. 

3. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.  

Artikel 8. Betaling, kosten en rente 

1. De betaling van de koopprijs inclusief BTW en te vermeerderen met verpakking en verzendkosten en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, geschiedt binnen een door Swisspearl Nederland B.V. vastgestelde vervaltermijn. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. 

2. Bij betaling per bank of giro dient de opdrachtgever altijd de door Swisspearl Nederland B.V. opgegeven factuurnummers als betalingskenmerk te vermelden. Betalingen door de opdrachtgever, die niet (volledig) op deze wijze zijn gespecificeerd, strekken in de eerste plaats in mindering op de oudste eventueel nog openstaande facturen, evenals op de daarover verschuldigde rente. 

3. Indien Swisspearl Nederland B.V. dan wel een derde namens Swisspearl Nederland B.V. overgaat tot het inschakelen van derden voor de buiten gerechtelijke invordering, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van €500. 

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever - ongeacht of Swisspearl Nederland B.V. ter zake reeds heeft gefactureerd - terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6:119a BW. 

5. Als Swisspearl Nederland B.V. in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.  

Artikel 9. Keuring en reclame/klachtplicht 

1. De opdrachtgever is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient – indien de toepasselijke leveringsconditie recht een aanspraak hierop geeft - op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door de opdrachtgever schriftelijk aan Swisspearl Nederland B.V. te worden gemeld. 

2. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de opdrachtgever niet het recht om af te keuren (zie ook artikel 3 lid 5).  

3. Toepasselijkheid van artikel 7:23 BW is nadrukkelijk uitgesloten. Het recht van de opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de overeengekomen en geleverde materialen c.q. goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden c.q. een (niet-zichtbaar) gebrek bevatten vervalt indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken Swisspearl Nederland B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, zulks onder opgave van de aard van het gebrek en het aantal producten waarbij het gebrek werd geconstateerd. 

4. De rechten van de opdrachtgever als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten, althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces bij opdrachtgever, behoudens indien de geconstateerde gebreken vallen onder de eventueel door Swisspearl Nederland B.V. ter zake van de producten afgegeven garantie.  

Artikel 10. Retourzendingen 

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit (schriftelijk/per e-mail) is overeengekomen. Een re-stocking fee van 20% zal in dit geval worden toegepast. 

Artikel 11. Zekerheid 

1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Swisspearl Nederland B.V. terstond genoegzaam en in de door Swisspearl Nederland B.V. gewenste vorm zekerheid te stellen, alsmede deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is Swisspearl Nederland B.V. gerechtigd de nakoming van haar verplichting(en) op te schorten. 

2. Indien de opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle op opdrachtgever rustende verplichtingen direct opeisbaar. 

3. Heeft Swisspearl Nederland B.V. de materialen reeds verzonden voordat er omstandigheden blijken op grond waarvan er redelijke gronden waren om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de opdrachtgever worden afgegeven, zelfs al heeft de opdrachtgever reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door Swisspearl Nederland B.V.. Swisspearl Nederland B.V. dient de opdrachtgever van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal de op haar rustende verplichtingen eerst dan voortzetten en behoeven voort te zetten indien en zodra de opdrachtgever voldoende zekerheid stelt. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Swisspearl Nederland B.V. gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. In dat geval geldt dat Swisspearl Nederland B.V. – in afwijking van het bepaalde in artikel 7:21 BW – zelf de keuze heeft voor herstel dan wel vervanging van de afgeleverde zaak. Dit geldt eveneens indien Swisspearl Nederland B.V. wordt aangesproken uit hoofde van eventueel verstrekte garanties. 

2. De verplichting tot schadevergoeding van Swisspearl Nederland B.V. op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Swisspearl Nederland B.V. uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.  

3. Als Swisspearl Nederland B.V. om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdracht- c.q. aanneemsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.  

4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:  

a) Gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade. Onder deze schade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, verlies van orders, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten; 

b) Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Swisspearl Nederland B.V. 

5. Swisspearl Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.  

6. Swisspearl Nederland B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldige of onvoorzichtige gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen, verwerkings- of onderhoudsvoorschriften van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt. 

7. Swisspearl Nederland B.V. is voorts niet aansprakelijk voor druk-, schrijf-, telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdracht bevestigingen en/of prospects, noch voor de gevolgen daarvan. 

8. Indien Swisspearl Nederland B.V. door derden wordt aangesproken terzake van schade, onder meer (maar niet daartoe beperkt) wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Swisspearl Nederland B.V. geleverde producten en/of materialen, vrijwaart de opdrachtgever Swisspearl Nederland B.V. voor dergelijke schadeaanspraken van derden. Opdrachtgever is gehouden alle voor Swisspearl Nederland in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.  

9. Adviezen worden door Swisspearl Nederland B.V. naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt. Swisspearl Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijk heid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei en de uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen. 

10. In geval van levering van producten door Swisspearl Nederland B.V. die zij van derden heeft gekocht, verstrekt Swisspearl Nederland B.V. op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die Swisspearl Nederland B.V. van zijn leveranciers verkrijgt.  

Artikel 13. Einde overeenkomst 

1. Swisspearl Nederland B.V. is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden: 
a) Indien de toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de opdrachtgever van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de opdrachtgever niet tijdig de prijs betaalt of de geleverde materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt; 
b) In geval de opdrachtgever failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door de opdrachtgever wordt verzocht om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP); 

c) In geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd; 
d) In geval de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Swisspearl Nederland B.V. om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 11. 

2. Swisspearl Nederland B.V. kan de opdrachtgever schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de opdrachtgever van een redelijke vergoeding voor het door Swisspearl Nederland B.V. geleden verlies en de gederfde winst. 

3. In geval Swisspearl Nederland B.V. de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen Swisspearl Nederland B.V. uit welke hoofde dan ook van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Alle door of namens Swisspearl Nederland B.V. aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.  

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling.  

3. Eventuele geschillen tussen Swisspearl Nederland B.V. en de opdrachtgever zullen worden berecht en beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter van de plaats van vestiging van Swisspearl Nederland B.V.