Swisspearl Group AG - Privacybeleid - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Waar begint duurzaamheid?

Lees wat drie collega's van Swisspearl doen om duurzaamheid in hun persoonlijke leven en het bedrijf te bevorderen.

Ontdek hun verhalen
Swisspearl Group AG

Privacybeleid

Bij het uitoefenen van zijn mondiale onderneming verzamelen en gebruiken Swisspearl Group AG en diens gelieerde ondernemingen persoonsgegevens. De Swisspearl-entiteiten die uw gegevens gebruiken zijn gegevensbeheerders. Swisspearl fungeert als vertegenwoordiger voor alle Swisspearl-entiteiten. Voor informatie over deze Swisspearl-entiteiten,  en welke verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en verwerken van de gegevens in de betreffende landen, kunt u onderstaande contactgegevens raadplegen (onder punt 1.10).

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Swisspearl Group AG Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, Zwitserland ("Swisspearl" of "we").

In de onderstaande punten leggen we uit hoe we de persoonsgegevens verwerken die u achterlaat via uw uitdrukkelijke toestemming en/of die u verstrekt bij uw bezoek aan onze website (“website”) en uw gebruik van onze diensten op de website of de gegevens over u als een contactpersoon in dienst van een klant, verkoper of partner waarmee  we een overeenkomst hebben afgesloten of zullen afsluiten.

1. Verzamelen van persoonsgegevens

Website

Swisspearl is de gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die via de website worden verzameld. We zullen het u altijd laten weten voordat we persoonsgegevens over u verzamelen. De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke en vergelijkbare identificatiegegegevens en informatie over uw IP-adres, branch-/bedrijfssector, interesses enz.

Persoonsgegevens over u worden in één of meer van onderstaande gevallen verzameld:

 • Wanneer u onze website bezoekt en er rondbladert
 • Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Swisspearl
 • Wanneer u communiceert met Swisspearl
 • Wanneer u gebruik maakt van de andere functies en diensten van Swisspearl
 • Wanneer u monsters bestelt
 • Wanner u aanvraagformulieren van Swisspearl invult

Contactpersoon

We verwerken gegevens over u als contactpersoon in dienst van een klant, verkoper of andere partner. We verwerken uw persoonsgegevens wanneer u met ons via e-mail communiceert binnen de context van uw huidige dienstverband bij de onderneming waar u in dienst bent, of in samenhang met het aflopen of beëindigen van een contract met de onderneming waar u in dienst bent. Ook verwerken we persoonsgegevens van u als contactpersoon in dienst van een potentiële of bestaande klant bij het vermarkten van onze producten. We verwerken gewone persoonsgegevens van u, waaronder uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres van uw werk, uw functie bij de onderneming, klant-ID enz.

2. Doel en rechtsgrond

Website

Swisspearl beperkt de verwerking  van persoonsgegevens tot situaties waar de verwerking nodig is voor een specifiek doel.

Persoonsgegevens worden verzameld en gebruik voor de volgende doelen:

 • Nieuwsbrieven en andere promotionele communicatie
 • Promotionele marketing in het algemeen
 • Afhandelen van aanvragen die we van u ontvingen
 • Leveren van klantondersteuning en -communicatie
 • Product- serviceontwikkeling
 • Statitische en analystische gegevens

In bepaalde gevallen is de verwerking noodzakelijk om aan een verzoek van u te voldoen. Daarnaast kan de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van marketingactiviteiten en om onze producten en diensten te ontwikkelen en evalueren en om statistische analyses uit te voeren.

We bevestigen dat Swisspearl alleen uw persoonsgegevens zal gebruiken om u productinformatie, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal via e-mail toe te sturen als u hiervoor uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming hebt gegevens, tenzij de geldende wetgeving ons toestaat contact met u op te nemen zonder dergelijke toestemming.

Swisspearl houdt statistieken bij van welke onderdelen van de websites worden bezocht door onze bezoekers en voor welke producten,  en diensten de gebruikers een voorkeur hebben, inclusief andere voorkeuren. Deze gegevens omvatten geen persoonsgegevens. Met gebruik van de verzamelde gegevens, bouwt Swisspearl kennis op over het gebruik van de website.  De informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Maar we gebruiken gegevens over de navigatie van al onze gebruikers om in staat te zijn om te begrijpen hoe onze gebruikers als groep in totaal de website gebruiken; vanuit deze achtergrond proberen we de website en onze digitale diensten in het algemeen te verbeteren. We kunnen niet zien waar u vandaan komt of heen gaat op het internet, wanneer u onze website verlaat. Daarnaast verzamelen we gegevens over welke producten onze klanten als groep prefereren. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website te verbeteren.

Voor alle Swisspearl-websites gebruiken we een IP-tracker van een externe partij. Deze Ip-tracker vertelt ons bij welke onderneming uw website hoort. We gebruiken deze gegevens om statistieken bij te houden over de bedrijven die onze website bezoeken. Onze marketingafdeling kan de informatie ook gebruiken om telefonisch contact op te nemen met de bijbehorende onderneming. Als uw IP-adres aan u als privépersoon is gekoppeld, ontvangen we geen persoonsgegevens over u en nemen we geen telefonisch contact met u op. 

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat eruit dat naar onze inschatting onze rechtmatige belangen zwaarder wegen dan die van u. We verwijzen naar artikel 6(1)(f) van de Algemene-verordening- gegevensbescherming ("AVG"). Ons rechtmatige belang is partijen die geïnteresseerd zijn in onze onderneming een goede ervaring bieden wanneer zij de website bezoeken. Daarnaast is de wettelijke grondslag voor het verwerken in samenhang met het verzenden van marketingmateriaal via e-mail gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming. We verwijzen naar artikel 6(1)(a) van de AVG.

Contactpersoon

Het verwerken van uw persoonsgegevens is nodig zodat wij onze contractuele verplichtingen tegenover uw werkgever ed. kunnen vervullen 6(1)(b). Uw persoonsgegevens worden tevens verwerkt voor de direct marketing van onze producten. De wettelijke grondslag voor dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is dat naar ons oordeel onze rechtmatige belangen zwaarder wegen dan die van u, zie ook artikel 6(1)(f) van de AVG. Onze rechtmatige belangen bestaan uit het vervullen van onze contractuele verplichtingen, het onderhouden en verbeteren van relaties met onze klanten, facturering voor de diensten die uw onderneming aan Swisspearl levert, met u communiceren als u vragen hebt met betrekking tot onze diensten of andersom, direct marketing van onze producten en vastleggen van afspraken in het geval dat we schriftelijke afspraken maken die verband houden met onze diensten via gdpr@swisspearl.com  

In bepaalde gevallen is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals in verband met de nationale wetgeving. In dergelijke gevallen is de wettelijke grondslag voor de verwerking artikel 6(1) (c) van de GDPR.

3. Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld

In bepaalde gevallen moeten we, als dat nodig wordt geacht, uw persoonsgegevens bekendmaken aan gelieerde bedrijven, verkopers, samenwerkende partners of andere externe bedrijven.

Om de hierboven genoemde doelen te kunnen nastreven, worden uw persoonsgegevens mogelijk ook bekendgemaakt aan externe partijen die op contractbasis als gegevensverwerker relevante diensten, niet beperkt tot IT-hosting en onderhoudsdiensten, aan Swisspearl leveren. Dergelijke dienstverleners zullen uw persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies verwerken.

In bepaalde gevallen kan het op grond van wetgeving nodig zijn om gegevens aan de autoriteiten bekend te maken. Ook kunnen we uw persoonsgegevens openbaren om onze wettelijke rechten te staven, uit te oefenen of te verdedigen.

In het geval van een herorganisatie of de verkoop van een deel van of de gehele onderneming, zal bekendmaking, indien van toepassing, in een dergelijk verband plaatsvinden conform de op dat moment geldende wetgeving inzake een dergelijke verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet bekendgemaakt aan extere partijen, behalve zoals hierboven beschreven.

4. De duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer wij de gegevens niet langer hoeven te verwerken om aan één of meerdere hierboven vermelde doelen te voldoen. Mogelijk worden uw gegevens echter gedurende langere tijd in geanonimiseerde vorm verwerkt en opgeslagen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Website 

Voor informatie over de opslag van  uw persoonsgegevens met betrekking tot uw bezoek van de website verwijzen we naar ons Cookiebeleid

Contactpersoon

Als u een contactpersoon bent in dienst van een klant, verkoper of een andere samenwerkingspartner, bewaren we uw persoonsgegevens tot de beëindiging van de contractuele relatie tussen Swisspearl en de onderneming waar u in dienst bent, of zo lang als we met u communiceren.

In bepaalde gevallen bewaren we uw persoonsgegevens langer, bijvoorbeeld als de verwerking ervan vereist is voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen jegens uw werkgever. In deze gevallen bewaren we uw persoonsgegevens zo lang als voor deze specifieke doeleinden noodzakelijk is. Daarna  verwijderen we uw persoonsgegevens.

5. Overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU en EEA

In bepaalde gevallen draagt Swisspearl uw persoonsgegevens over naar derde landen buiten de EU/EEA, zoals het VK.   Als uw persoonsgegevens naar dergelijke derde landen worden overgedragen, garandeert Swisspearl dat een dergelijke overdracht wordt uitgevoerd conform de toepasselijke gegevensbeschermingswetten. Als de overdracht niet wordt uitgevoerd naar ontvangers in zogenoemde "veilige" derde landen, goedgekeurd door de EU-commissie, waarborgen wij dit door bijvoorbeeld standaard contractuele clausules van de EU af te sluiten. 

U kunt een kopie van de relevante informatie inzake de overdracht naar derde landen aanvragen via gdpr@swisspearl.com

6. Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Over ons gebruik van cookies kunt u meer lezen in ons Cookiebeleid op onze website.

De doelen van de verwerking van de gegevens verzameld door het gebruik van cookies zijn de volgende:

 • de prestaties en de gebruikerservaring van de website en de diensten ervan exploiteren, verbeteren en optimaliseren;
 • klant- en gebruikersanalyses en -segmentatie uitvoeren om ons inzicht in onze gebruikers te verbeteren en om betere en op maat gemaakte diensten te leveren aan onze gebruikers waaronder u;
 • statistische doelen.

7. Beveiliging

We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te waarborgen dat onze interne procedures voldoen aan de hoge normen van ons beveiligingsbeleid. We stellen daarom alles in het werk om de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen.

8. Uw rechten

U hebt een recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken en opslaan, behoudens enkele wettelijke uitzonderingen. Daarnaast hebt u het recht op bezwaar tegen het verzamelen en op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens rectificeren of wissen, indien nodig. 

U hebt het recht op informatie over de persoonsgegevens die we over u verwerken en bewaren, behoudens enkele wettelijke uitzonderingen.

Onder bepaalde omstandigheden mag u tevens verzoeken dat we u een overzicht van uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt en machine-leesbaar formaat en dat wij dergelijke gegevens overdragen aan een andere gegevensverwerker.

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van directe marketingdoeleinden.

9. Toestemming intrekken

U kunt eventuele eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen via gdpr@swisspearl.com 

Met betrekking tot nieuwsbrieven en andere elektronische vormen van marketing kunt u ook de “link afmelden” gebruiken; deze vindt u in de e-mail of in andere communicaties die u van ons ontvangt.

We wijzen u erop dat het intrekken van uw toestemming geen effect heeft op de rechtmatigheid van eerdere verwerking uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

10. Wilt u contact met ons opnemen?

Als u wilt dat wij de persoonsgegevens die we van u hebben vastgelegd bijwerken, rectificeren of verwijderen of als u de persoonsgegevens die over u worden verwerkt wilt inzien of als u vragen hebt over bovengenoemde richtlijnen, dan kunt u contact met ons opnemen via gdpr@swisspearl.com

Ook kunt u ons een bericht per post sturen gericht aan het volgende adres:

Swisspearl Group AG

Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen, Zwitserland

11. Klachten

Als u een klacht wil indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail, telefoon of per brief, zoals vermeld in bovenstaand artikel 9.