General terms and conditions - Swisspearl
Swisspearl MoodSwisspearl Mood

Algemene Verkoopsvoorwaarden Swisspearl Belgium NV

A. Regeling van onze juridische verhouding met u 

Behalve indien er schriftelijk anders overeengekomen wordt, worden onze contractuele verhoudingen door de volgende algemene voorwaarden beheerst. U verzaakt zonder voorbehoud aan Uw eigen voorwaarden.  Bijgevolg kunnen de voorwaarden, gebeurlijk voorkomende op documenten die van U uitgaan, ons niet tegensteld worden. 

B. Uw bestellingen 

Wij zijn door Uw bestellingen gebonden indien wij ze schriftelijk aanvaard hebben of indien wij ze binnen 14 dagen uitgevoerd hebben. Al de bestellingen aanvaard door onze agenten of vertegenwoordigers zijn slechts geldig na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door het orgaan of de daartoe bevoegde aangestelde van onze vennootschap. 

C. Onze aanbiedingen 

Al onze prijsoffertes zijn zonder verbintenis.  Wij zijn slechts door onze aanbiedingen gebonden vanaf de ontvangst van Uw schriftelijk akkoord. Ondertussen kunnen onze prijzen en voorwaarden op elk ogenblik gewijzigd worden en kunnen onze aanbiedingen zonder opgave van reden steeds worden ingetrokken, zonder dat dit uitdrukkelijk vermeld is. 

D. Onze leveringen 

1) Behoudens schriftelijk vastgestelde afwijking, worden al onze goederen geleverd op onze bedrijfszetel en zijn aldaar af te halen. 

2) In het geval de verkoop geschiedt “geleverd op werf” hetzij door onze eigen vervoermiddelen, hetzij door aangestelde vervoerders, zal de levering slechts gebeuren inzoverre volgens ons inzicht, de werf op normale wijze voor de vervoermiddelen bereikbaar is. U bent verplicht alle schikkingen te treffen opdat de vervoermiddelen de plaats van lossing gemakkelijk kunnen bereiken en opdat zij de werf zo spoedig mogelijk na aankomst ledig kunnen verlaten. Al de kosten, vertragingen en nadelige gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van deze voorschriften zijn te Uwen laste. 

3) De leveringstermijnen die wij voorstellen zijn eenvoudig als aanwijzing gegeven en zijn niet bindend. Zij vangen slechts aan vanaf de dag die volgt op de aanvaarding van het aanbod of de bestelling.  

Zij worden steeds verlengd in geval van laattijdige toezending van documenten en inlichtingen noodzakelijk voor de goede afhandeling van de uitvoering, zelfs indien deze vertraging niet aan U te wijten is. Overschrijding van de leveringstermijnen, door welke oorzaak ook, geeft aan U nimmer het recht op enige schadevergoeding, noch op ontbinding of verbreking van de overeenkomst. 

E. Vervoer 

De goederen reizen steeds op Uw risico, zelfs wanneer de prijzen tebestemming zijn vastgesteld of de vervoerkosten te onzen laste worden genomen. 

F. Aanvaarding 

De goederen worden aanvaard of geacht dit te zijn op de bedrijfszetel van onze vennootschap, zelfs wanneer de prijzen vastgesteld zijn ter bestemming.  De klant heeft altijd het recht ze bij de verzending te laten controleren. Zo hij van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, wordt zijn verzendingsorder beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding. 

G. Vrijwaring door de verkoper 

Vanaf de aanvaarding door de koper is de verkoper van alle aansprakelijkheid ontheven wat betreft de zichtbare gebreken en de niet-conformiteit van de geleverde fabrikaten en goederen. Wij zijn niet tot vrijwaring gehouden voor de verborgen gebreken waarmee onze eigen fabrikaten of de handelsgoederen zouden behept zijn.  In geval de aan U geleverde goederen, andere dan eigen fabrikaten, gebreken vertonen, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor U door te verwijzen naar onze leverancier van de desbetreffende goederen. U ontzegt zich het recht om ons aansprakelijk te stellen maar zult U rechtstreeks tot de door ons aangeduide leverancier wenden. U verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van onze bijzondere verkoopsvoorwaarden. In elk geval is onze gebeurlijke aansprakelijkheid beperkt tot de vervanging van de producten of de terugbetaling van de verkoopprijs naar onze keuze. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de plaatsings- en transportkosten en eventuele andere schadeeisen, uit welken hoofde ook ingesteld door U of Uw opdrachtgever en welke zouden kunnen voortspruiten uit de gebreken van onze producten. 

H. Betalingen door de koper 

1) Onze facturen zijn contant betaalbaar in onze bedrijfszetel, taksen steeds ten laste van de klant. 

2) Facturen niet betaald binnen de acht dagen of gebeurlijk uiterlijk op de vervaldatum, zullen zonder ingebrekestelling door de verkoper, van rechtswege verwijlintresten van 12 % per jaar opbrengen op de verschuldigde sommen. 

3) Bovendien moet de koper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bedrag van 10% op de verschuldigde factuurbedragen betalen met een minimum van 25€. 

4) Uiteindelijk behoudt de verkoper zich het recht voor een aanvullende schadeloosstelling te eisen, indien de bovenvermelde verwijlintresten en forfaitaire schadevergoeding de schade van de verkoper niet geheel zou dekken. 

5) De uitgifte van verhandelde titels brengt geen vernieuwing van de hierboven vastgestelde betalingsverplichtingen van de koper met zich mee. 

6) Bij niet-betaling van een wissel, wanbetaling van een vervallen factuur of niet-nakoming van een toegestane betalingstermijn worden alle alsdan krachtens andere leveringen verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar. 

7) De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs.  Alle risico’s zijn ten laste van de koper.  De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. 

I. Onze prijzen 

In onze prijzen zijn de taksen niet inbegrepen behoudens andersluidende bepaling.  Indien na het afgeven van een bindend aanbod, na aanvaarding van de opdracht of tijdens de uitvoering ervan, prijsverhogende omstandigheden optreden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging der lonen en bijdragen der sociale zekerheid, grondstofprijzen, vervoerskosten, verzekeringen, taksen, rechten en revaluaties, zij wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. 
 
J. Schorsing en verbreking van het contract 

1) Overmacht en daden die te wijten zijn aan onze onderaannemers en leveranciers, schorsen de uitvoering van onze verplichtingen. In deze gevallen kunnen wij ook de annulatie van het contract kiezen.  In ieder geval worden U de reeds uitgevoerde leveringen aangerekend. 

2) Indien U één van Uw verbintenissen niet binnen de 15 dagen na een ingebrekestelling naleeft, mogen wij het contract verbreken. De verbreking van het contract brengt voor U de verplichting mee een schadevergoeding te betalen gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling, vermeerderd met de reeds gedane kosten. 

3) Bij verbreking van het contract worden alle nog verschuldigde vorderingen, van welke aard ook, onmiddellijk eisbaar. 

K. Klachten en teruggaven 

1) U moet Uw klachten binnen de 48 uur na afhaling of levering schriftelijk indienen. Zij zullen niet aanvaard worden indien U de koopwaar behandeld, gebruikt of omgevormd heeft. 

2) Indien Uw bezwaar gegrond is, hebben wij de keus tussen vervanging van de koopwaar en de terugbetaling van de koopprijs. 

3) Een al dan niet aanvaarde terugzending van koopwaar mag niet laten veronderstellen dat wij het gebrekkig of niet-conform karakter  van onze levering erkennen. 

L. Taal 

Het feit voor de koper onze algemene voorwaarden niet ontvangen te hebben in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. 

M. Bevoegdheid en toepasselijk recht 

Alle geschillen die tussen de contracterende partijen zouden kunnen ontstaan, moeten aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Mechelen onderworpen worden. Op alle betwistingen tussen de contracterende partijen is het Belgisch recht van toepassing. 

Welke taal spreek u?
swisspearl.com/nl-be/algemene-verkoopsvoorwaarden