Swisspearl Group AG – Ogólne warunki i zasady - Swisspearl

Ogólne warunki współpracy

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy obowiązują w Umowach z Odbiorcami niebędącymi konsumentami.

2. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki zakupów, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy, itp.) stosowanych lub ustalonych przez Odbiorcę, chyba że dokument taki zaakceptowany zostanie na piśmie przez SWISSPEARL.

3. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy 
w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze Ogólne Warunki Współpracy.

4. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy dostępne są dla Odbiorcy przed zawarciem Umowy 
w siedzibie SWISSPEARL, a także na stronie https://www.swisspearl.com/pl/;

B. DEFINICJE

1. Poniższe terminy posiadają w niniejszych ogólnych warunkach współpracy następujące znaczenie, chyba że z kontekstu lub z treści wynika co innego:

  1.  SWISSPEARL– oznacza Swisspearl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  2. Dział Obsługi Sprzedaży Krajowej – oznacza biuro obsługi klientów SWISSPEARL;
  3. Gwarancja Producenta – oznacza gwarancję jakości Produktów udzieloną przez SWISSPEARL;
  4. Karta Gwarancyjna – oznacza dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przez SWISSPEARL, określający szczegółowy termin obowiązywania Gwarancji oraz zakres odpowiedzialności SWISSPEARL;
  5. Klient Odbiorcy – oznacza docelowego odbiorcę Produktów zamówionych przez Odbiorcę.
  6. Odbiorca – oznacza przedsiębiorcę, składającego Zamówienie na Produkty SWISSPEARL;
  7. Produkt – oznacza określony towar znajdujący się w ofercie SWISSPEARL (szczegółowa lista Produktów znajduje się na stronie https://www.swisspearl.com/pl/);
  8. Umowa – oznacza zaakceptowane przez SWISSPEARL oraz Odbiorcę zamówienie na Produkty znajdujące się w aktualnej ofercie SWISSPEARL;
  9. Zamówienie – oznacza pisemne polecenie dostarczenia określonych Produktów SWISSPEARL.

C. ZASADY TRANSPORTU PRODUKTÓW PRZEZ SWISSPEARL

1. W trybie udzielonego zamówienia lub w drodze odrębnych uzgodnień, Strony ustalą sprawy związane z organizacją i kosztami transportu, w tym mogą ustalić wysokość rabatu logistycznego.

D.  ZASADY WSPÓŁRACY

1.  Oświadczenia

1.1.  Zawierając Umowę Odbiorca oświadcza, iż:

a)  jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz posiada pełnię praw, aby zawrzeć i wykonać Umowę,

b) zawarcie lub wykonanie Umowy nie stanowi i nie doprowadzi do naruszenia jakichkolwiek przepisów, orzeczeń, decyzji lub praw osób trzecich,

c)  jego sytuacja finansowa zapewnia mu zdolność wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, a w szczególności, że po jego stronie nie istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości lub przesłanki do otwarcia postępowania układowego z wierzycielami,

d) nie zalega w płatnościach należności publicznoprawnych oraz nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie egzekucyjne.

1.2. Strony zobowiązują się prowadzić działalność w taki sposób, aby nie narazić na szwank reputacji i wartości firmy drugiej Strony, jej Produktów, usług lub znaków towarowych, wśród jej klientów, konkurencji i organów publicznych.

2.  Składanie zamówień

2.1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej SWISSPEARL, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące Produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny 
i reklamowy.

2.2. Zamówienie może dotyczyć jedynie Produktów znajdujących się w ofercie SWISSPEARL.

2.3.Umieszczenie Produktu w katalogu lub innych materiałach Sprzedającego nie gwarantuje jego dostępności.

2.4. SWISSPEARL zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmian parametrów technicznych oraz charakterystyki Produktów, których prezentacje, opisy 
i specyfikacje określono w katalogach i materiałach reklamowych SWISSPEARL.

2.5. Podstawą do wykonania dostawy przez SWISSPEARL jest pisemne Zamówienie wysłane przez Odbiorcę i jednocześnie zaakceptowane do realizacji przez Odbiorcę na piśmie. Warunkiem skuteczności zamówienia jest jego potwierdzenie przez SWISSPEARL bez zmian lub wprowadzenie stosownych zmian przez SWISSPEARL i zaakceptowanie zmienionego zamówienia przez Odbiorcę. Złożenie zamówienia przez Odbiorcę nie wiąże SWISSPEARL, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia.

2.6. Zamówienie powinno zostać złożone przez osoby upoważnione do reprezentacji Odbiorcy zgodnie z danymi ujawnionymi w odpowiednim rejestrze lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie do składania zamówień doręczone uprzednio SWISSPEARL. W przeciwnym razie, przed złożeniem pierwszego zamówienia, Odbiorca przedstawi SWISSPEARL listę osób upoważnionych do składania zamówień w imieniu Odbiorcy.

2.7. Zamówienie składane przez Odbiorcę powinno zawierać następujące dane: oznaczenie Odbiorcy, przedmiot zamówienia, tj. rodzaj, kolor, wielkość, ilość Produktów, cenę netto / brutto jednostkową oraz łączną, oczekiwany termin dostawy, oznaczenie przewoźnika, który dokona odbioru Produktów, ustalenia odnośnie ewentualnego transportu Produktów przez SWISSPEARL ewentualne uwagi dodatkowe, oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia Zamówienia.

2.8. SWISSPEARL potwierdzi otrzymane Zamówienie, jeśli dane w Zamówieniu będą odpowiadały aktualnej ofercie Produktów i innym przedmiotowo istotnym elementom dostawy. W przypadku, gdyby dane w Zamówieniu nie odpowiadały aktualnej ofercie, warunkom dostawy Produktów przez SWISSPEARL, terminom realizacji dostawy itp., SWISSPEARL prześle potwierdzenie Zamówienia zawierające odpowiednio zmodyfikowane dane Zamówienia. Zmodyfikowane Zamówienie staje się podstawą do realizacji dostawy określonych w nim Produktów. SWISSPEARL ma prawo odmowy przyjęcia Zamówienia z innych przyczyn niż wskazane powyżej.

2.9. SWISSPEARL może zaakceptować wniosek Odbiorcy o zmianę lub anulowanie złożonego zamówienia. Akceptacja wniosku może nastąpić w szczególności w przypadku złożenia takiego wniosku w terminie najpóźniej 24h od momentu złożenia zamówienia przez Odbiorcę.

2.10. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, Odbiorca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów poniesionych przez SWISSPEARL związanych z przystąpieniem do realizacji zamówienia i jego zmianą.

3. Cena i warunki płatności

3.1. Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i należności publicznych.

3.2. Odbiorca zobowiązuje się uiszczać należności wynikające z Umowy, wynikające 
z zamówień złożonych przez Odbiorcę na konto bankowe SWISSPEARL, na podstawie faktury wystawionej przez SWISSPEARL. Strony uzgadniają, że dniem płatności jest dzień uznania rachunku SWISSPEARL.

3.3. SWISSPEARL jest uprawniony do wystawiania faktur bez podpisu Odbiorcy. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

3.4. W każdym czasie SWISSPEARL jest uprawniony do natychmiastowej zmiany cen, warunków płatności oraz wysokości rabatów. Zmiana cen, warunków płatności oraz wysokości rabatów dokonana przez SWISSPEARL nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie SWISSPEARL ma obowiązek poinformować Odbiorcę na piśmie nie później niż na 
2 tygodnie przed jej wprowadzeniem. Jednocześnie Odbiorca, składając zamówienie, powinien zawsze upewnić się co do aktualnie obowiązujących: cen, wysokości rabatów, warunków płatności.

3.5. W każdym czasie SWISSPEARL jest uprawniony do natychmiastowej zmiany limitu kredytu kupieckiego, w szczególności w przypadku zmiany oceny ryzyka przez ubezpieczyciela. Zmiana limitu kredytu kupieckiego dokonana przez SWISSPEARL nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga uprzedniego zawiadomienia Odbiorcy. Odbiorca, składając zamówienie, powinien zawsze upewnić się co do wysokości limitu kredytu kupieckiego aktualnie obowiązującego u SWISSPEARL.

3.6. SWISSPEARL uprawniony będzie do wstrzymania dostawy w przypadku, gdy określone Zamówienie (nawet przyjęte do realizacji) skutkować będzie przekroczeniem obowiązującego limitu kupieckiego. W takim przypadku dostawa zrealizowana będzie po dokonaniu zapłaty skutkującej tym, że realizacja Zamówienia nie spowoduje przekroczenia limitu kupieckiego.

3.7. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, zapłata za zamówiony Produkt realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.

3.8. Jeżeli Odbiorca, w wyłącznej opinii SWISSPEARL, nie jest w stanie lub prawdopodobnie nie będzie w stanie zapłacić jakichkolwiek kwot, które jest winien SWISSPEARL, SWISSPEARL będzie (bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw) uprawniony do żądania udzielenia dodatkowego zabezpieczenia przed dostawą w formie płatności lub gwarancji bankowej, niezależnie od wcześniej uzgodnionych warunków płatności, 
a w przypadku, gdy Odbiorca nie jest w stanie zapewnić zabezpieczenia, uznaje się, że Odbiorca odstąpił od umowy, a SWISSPEARL jest uprawniony do opóźnienia dostawy towarów na czas nieokreślony lub zaakceptowania odstąpienia od umowy bez ponoszenia odpowiedzialności.

4. Dostawa Produktów

4.1. Dostawy Produktów będą realizowane w terminie uzgodnionym przez Strony lub w terminie uzgodnionym przez SWISSPEARL i Klienta Odbiorcy w Zamówieniu. Dostawę uważa się za zrealizowaną z chwilą pozostawienia Produktów do dyspozycji Odbiorcy lub Klienta Odbiorcy.

4.2.Odbiór Produktów następuje w magazynie SWISSPEARL w siedzibie SWISSPEARL, transport Produktów organizuje Odbiorca lub Klient Odbiorcy na własny koszt i ryzyko; 
w takim przypadku:

a) Odbiorca obowiązany jest do zbadania Produktów po ich załadunku na samochód wykorzystywany do transportu Produktów,

b) własność Produktów oraz ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości Produktów przechodzi z SWISSPEARL na Odbiorcę z chwila pozostawienia Produktów do dyspozycji Odbiorcy w magazynie SWISSPEARL, nawet gdy Produkty pozostają w Magazynie SWISSPEARL,

c) reklamacje dotyczące ilości i jakości Produktów nie będą rozpatrywane po odbiorze Produktów, o ile braki jakościowe mogły być stwierdzone przy załadunku Produktów.

4.3. Dostawa Produktów do Odbiorcy może zostać uzależniona od dokonania przedpłaty przez Odbiorcę. W takim przypadku brak uiszczenia przedpłaty przez Odbiorcę w terminie najpóźniej 3 dni roboczych przed ustaloną datą transportu Produktów, skutkować może wstrzymaniem dostawy Produktów aż do momentu otrzymania przedpłaty.

4.4. Wstrzymanie dostawy, o którym mowa w ust. 4.3. powyżej traktowane będzie jako powstałe z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy.

4.5. W przypadku uiszczenia przedpłaty, o której mowa w ust. 4.3. powyżej z opóźnieniem, SWISSPEARL uprawniony będzie do wysłania Produktów z opóźnieniem uzasadnionym spóźnioną wpłatą wynoszącym nie mniej niż 3 dni robocze (opóźnienie może nie być proporcjonalne i dalej idące, co wynika z organizacji produkcji i dostaw). Takie przesuniecie terminu dostawy poczytywane będzie za zawinione przez Odbiorcę.

4.6. Na podstawie dodatkowych uzgodnień (zgodnie z aktualną ofertą SWISSPEARL w tym zakresie) SWISSPEARL może zapewnić Odbiorcy transport Produktów, w takim przypadku:

a) o ile nie uzgodniono inaczej, dostawa odbywa się w zakładzie Odbiorcy lub 
w miejscu wyznaczonym przez Odbiorcę lub na utwardzonej drodze jak najbliżej tego miejsca. Odbiorca jest odpowiedzialny za zapewnienie siły roboczej 
i urządzeń w miejscu dostawy w celu rozładunku zamówionych przez niego Produktów i zabezpiecza SWISSPEARL przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z takich operacji rozładunku. SWISSPEARL zastrzega sobie prawo do odmowy kierowcom i przewoźnikom zabrania swoich pojazdów na wyznaczone miejsce, jeżeli w opinii kierowcy lub przewoźnika warunki na miejscu mogą stanowić zagrożenie dla pojazdu, towarów, osób lub mienia.

b) Odbiorca obowiązany jest do zbadania Produktów niezwłocznie po ich dostarczeniu a przed rozładunkiem, reklamacje dotyczące ilości i jakości Produktów nie będą rozpatrywane po rozładunku Produktów, o ile braki jakościowe mogły być stwierdzone po ich dostarczeniu a przed rozładunkiem. Warunkiem rozpatrywania reklamacji jest jej wpisanie do dokumentu dostawy oraz potwierdzenie tej okoliczności przez przedstawiciela przewoźnika – kierowcę 
i przesłanie reklamacji w formie pisemnej do Działu Obsługi Sprzedaży Krajowej SWISSPEARL w terminie do 14 dni od daty dostawy. Brak wpisu lub niedotrzymanie terminu zgłoszenia uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji,

c) własność Produktów oraz ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości Produktów przechodzi z SWISSPEARL na Odbiorcę z chwilą realizacji dostawy a przed rozładunkiem Produktów tj. z chwilą pozostawienia Produktów do dyspozycji Odbiorcy poprzez dostarczenie ich do miejsca wskazanego przez Odbiorcę.

d) W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia w rozładunku Produktów w punkcie rozładunku naliczona zostanie opłata za czas oczekiwania.

4.7. W przypadku, gdy Odbiorca pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jakiejkolwiek należności na rzecz SWISSPEARL lub w przypadku wyczerpania limitu kredytu kupieckiego, SWISSPEARL ma prawo wstrzymać dostawę Produktów do czasu:

a) całkowitej spłaty zobowiązań Odbiorcy;

b) zwolnienia odpowiedniej kwoty limitu kredytu kupieckiego do dalszego wykorzystania.

4.8. SWISSPEARL uprawniony będzie do wysłania Produktów z opóźnieniem uzasadnionym okolicznościami opisanymi w ust. 4.7. powyżej wynoszącym nie mniej niż 3 dni robocze (opóźnienie może nie być proporcjonalne i dalej idące, co wynika z organizacji produkcji 
i dostaw). Takie przesuniecie terminu dostawy poczytywane będzie za zawinione przez Odbiorcę.

4.9. SWISSPEARL zawiadomi Odbiorcę o przyczynach wstrzymania dostawy Produktów 
w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4.7 powyżej oraz o nowej dacie dostawy Produktów. Zawiadomienie może zostać przesłane także w formie elektronicznej. Pełną odpowiedzialność za wstrzymanie dostaw Produktów, w tym koszty magazynowania i ubezpieczenia Produktów ponosi Odbiorca.

4.10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.

4.11. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez SWISSPEARL nastąpiła z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza kontrolą SWISSPEARL w szczególności wskutek siły wyższej lub opóźnień z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, Odbiorcy nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, powódź, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne, ograniczenia i opóźnienia transportowe, wojny (w tym niewypowiedziane), epidemie, ograniczenia prawne, opóźnienia i ograniczenia w odprawach granicznych, ograniczenia i opóźnienia w zakładach produkcyjnych produkujących Produkty. SWISSPEARL poinformuję Odbiorcę o wystąpieniu siły wyższej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zaistnienia takiego zjawiska. Wówczas, według uznania SWISSPEARL, umowa lub jakakolwiek jej niezrealizowana część zostanie rozwiązana lub SWISSPEARL może przedłużyć termin dostawy do rozsądnego okresu po ustaniu takiej przyczyny, 
w którym to przypadku Odbiorca będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty magazynowania i inne koszty poniesione przez SWISSPEARL w związku z tym. Jakiekolwiek rozwiązanie umowy nie narusza praw i obowiązków żadnej ze stron w odniesieniu do jakiejkolwiek części umowy już zrealizowanej. 

5. Moment dostawy – fakturowanie.

5.1. Dla celów podatku od towarów i usług dokonanie dostawy Produktów następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel:

a) Wydanie w magazynie SWISSPEARL: momentem przejścia własności Produktów i prawa do dysponowania nimi jest chwila udostępnienia Produktów w magazynie SWISSPEARL (co potwierdzone będzie wystawieniem faktury VAT) również w przypadku, gdy Odbiorca, osoba przez niego wskazania lub przewoźnik, kurier lub poczta nie odebrała Produktów w uzgodnionym terminie. W takim przypadku SWISSPEARL pozostaje odpowiedzialny za uszkodzenia Produktów w czasie przechowania Produktów w magazynie SWISSPEARL, bez względu na długość okresu przechowania.

b) Wydanie u Odbiorcy: Produkty są dostarczane transportem własnym SWISSPEARL lub najętym przez niego, do miejsca wskazanego przez Odbiocę - dokonanie dostawy Produktów następuje, z chwilą dostarczenia ich do miejsca wskazanego przez Odbiorcę. SWISSPEARL pozostaje odpowiedzialny za uszkodzenia Produktów w czasie przechowania Produktów w magazynie SWISSPEARL, bez względu na długość okresu przechowania oraz w czasie transportu.

5.2. Odbiorca zobowiązuje się odbierać Produkty w terminie uzgodnionym z SWISSPEARL oraz nie podejmować jakichkolwiek działań (zaniechań), które mogłyby prowadzić do powstania depozytu towarowego u SWISSPEARL. Przez depozyt towarowy rozumie się konieczność przechowania zamówionych Produktów przez SWISSPEARL okres dłuższy niż 30 dni od uzgodnionego terminu dostawy z przyczyn obciążających Odbiorcę, 
w szczególności z powodu braku ich odbioru w terminie uzgodnionym. Postanowienia zdań poprzedzających nie wykluczają możliwości złożenia przez Odbiorcę zamówienia 
z odległym terminem dostawy (tj. dłuższym niż 30 dni) i według cen z dnia złożenia zamówienia. W przypadku zamówienia na towary niestandardowe lub zamówień z odległą datą realizacji SWISSPEARL ma prawo żądać od Odbiorcy przedpłaty za towar 
w momencie przyjęcia zamówienia (do 100% wartości zamówienia brutto).

5.3. Jeśli w terminie 14 dni od daty udostępnienia Produktów do odbioru Produkt nie zostanie odebrany/wysłany do Odbiorcy z przyczyn jego dotyczących, SWISSPEARL uprawniony będzie do naliczania opłat z tytułu składowania takiego Produktu (niezależnie od rozmiaru) za każdy dzień za paletę. Jednakże, według swego wyboru, Dostawca może również od danej dostawy odstąpić w całości lub w części i Produkty w całości lub części sprzedać na rzecz osoby trzeciej, co nie wyklucza roszczeń odszkodowawczych od Odbiorcy.

6. Gwarancja i odpowiedzialność

6.1. SWISSPEARL udziela Gwarancji Producenta na Produkty. Termin obowiązywania Gwarancji Producenta oraz zakres odpowiedzialności Producenta określa Karta Gwarancyjna wydawana przez SWISSPEARL. Gwarancja Producenta jest udzielana bez dodatkowych dokumentów i zyskuje ważność po dokonaniu zakupu i wydaniu Karty Gwarancyjnej Użytkownikowi. Odbiorca wyda Użytkownikowi Kartę Gwarancyjną przy zakupie Produktów przez Użytkownika. SWISSPEARL jest uprawniony do zmiany Gwarancji Producenta. W przypadku zmiany Gwarancji Producenta SWISSPEARL obowiązany jest zawiadomić o tym Odbiorcę przesyłając stosownie zmienioną Kartę Gwarancyjną.

6.2. Odpowiedzialność SWISSPEARL z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktów oraz za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, wynikłe z winy nieumyślnej, jest wyłączona w całości.

6.3. Wszystkie Produkty dostarczone Odbiorcy na podstawie niniejszej umowy będą przechowywane i mocowane zgodnie z instrukcjami producenta określonymi 
w najnowszych pisemnych zaleceniach SWISSPEARL, a SWISSPEARL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku nieprzestrzegania takich zaleceń pod każdym względem.

6.4.          W każdym przypadku, niezależnie od przyczyny lub przedmiotu roszczenia, odpowiedzialność SWISSPEARL za ewentualne szkody spowodowane przez wadliwy Produkt jest ograniczona do strat rzeczywistych, a jej ograniczeniem kwotowym jest wartość danej dostawy. SWISSPEARL nie będzie odpowiedzialny na podstawie umowy, deliktu lub jakiejkolwiek innej podstawie prawnej, za żadne wyjątkowe, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody w tym za utracone korzyści Odbiorcy lub osoby trzeciej, za wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę z winy umyślnej SWISSPEARL.

6.5.          SWISSPEARL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje przydatności dostarczonych Produktów do jakiegokolwiek szczególnego celu lub do użytku 
w określonych warunkach, które mogą być znane lub ujawnione SWISSPEARL.

6.6.          Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.

7. Obowiązywanie Umowy

7.1. Każda ze Stron może, w drodze doręczenia drugiej Stronie pisemnego powiadomienia, rozwiązać Umowę lub dowolne Zamówienie w przypadku zaistnienia takich okoliczności jak niewypłacalność drugiej Strony, złożenie wniosku o otwarcie postępowania naprawczego, układowego, zgłoszenie wniosku o upadłość, zawarcie układu 
z wierzycielami, rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego albo istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy lub któregokolwiek Zamówienia oraz nie naprawienie tego naruszenia w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o zaistnieniu naruszenia.

7.2. SWISSPEARL zastrzega sobie prawo wstrzymania kolejnych dostaw oraz dalszej realizacji Umowy, w razie niedokonania przez Odbiorcę zapłaty w ustalonym terminie płatności, albo jeżeli ze względu na stan majątkowy Odbiorcy jest wątpliwe czy zapłata za tę część towaru, która ma być dostarczona później nastąpi w terminie. W takiej sytuacji SWISSPEARL może wyznaczyć Odbiorcy odpowiedni termin na uregulowanie należności oraz/lub ustanowienia zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie tego terminu SWISSPEARL może od Umowy odstąpić.

7.3. Wszelkie prawa i zobowiązania powstałe na mocy Umowy lub Zamówienia złożonego przed rozwiązaniem Umowy pozostają w mocy po jej rozwiązaniu.

8. Inne postanowienia

8.1.  Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy obowiązują od dnia 01.01.2024 roku.

8.2. SWISSPEARL ma prawo wprowadzenia zmian w tym dokumencie, w szczególności celem poprawienia współpracy i uchylenia wątpliwości Stron. Zmienione Ogólne Warunki Współpracy publikowane będą na stronie https://www.swisspearl.com/pl/;

8.3. Każda ze Stron niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o zmianie adresu, podanego 
w Umowie do korespondencji. Do czasu właściwego zakomunikowania przez Stronę 
o zmianie jej adresu do korespondencji, zawiadomienia lub inna korespondencja wysłane na poprzedni adres będą uznane za skutecznie doręczone z datą nie późniejszą niż 7 dni od dnia wysłania, mimo ich faktycznego nie doręczenia drugiej Stronie, na skutek braku powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji.

8.4. Odbiorca oświadcza, że w związku z realizacją Umowy będzie udostępniać upoważnionemu pracownikowi SWISSPEARL informacje dotyczące sprzedaży Produktów. Dotyczy to w szczególności udostępniania dokumentów magazynowych 
i rozliczeniowych, umożliwienia kontroli stanów magazynowych oraz przekazywania dokumentów o stanie finansowym Odbiorcy.