Swisspearls salgs- og leveringsbetingelser - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Hvor starter bæredygtighed?

Lær, hvad tre Swisspearl-kolleger gør for at fremme bæredygtighed i deres personlige liv og i virksomheden.

Oplev deres historier
cembrit_brandfilm_stillbillede_web-2 (1)

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedennævnte betingelser gælder for Danmark, Færøerne, Island og Grønland for leverancer gennem antaget forhandlerled

Med mindre andet følger af en skriftlig aftale, sker ethvert salg på nedenstående alminde­lige salgs- og leveringsbetingelser, som går forud for eventuelle afvigende bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige­ betingelser.

Tilbud og ordre

1.1

Ved afgivelse af tilbud tages der forbehold for eventuelt mellemsalg.

1.2

Aftale om levering anses først for indgået ved købers modtagelse af vor ordrebekræftelse.

1.3

Alle afgivne ordrer er bindende for såvel køber som sælger.

1.4

Efter nærmere aftale kan allerede indgivne ordrer annulleres/udsættes. Ændring af en ordre skal i givet fald ske senest 5 arbejdsdage før den på ordrebekræftelsen anførte leveringsdato. Vedrørende leverancer til navngivne projekter/skæreordrer vil annullering/udsættelse kunne ske, under forudsætning af at annullering godkendes i Swisspearl's regi/af leverandører.

Priser

2.1

Alle tilbud og alle ordrer noteres principielt til leveringsdagens pris. Fast ordre – fast pris. Alle bekræftede ordrer med leveringsdato indtil 4 uger fra ordredato vil blive faktureret til den på bekræftelsesdatoen gældende pris. Vedrørende ordrer, som noterestil levering senere end denne fordelagtige 4-ugers frist samt ved ændring af allerede bekræftede ordrer, vil fakturering ske til de på leveringsdagen gældende priser. I den forbindelse vil der dog være mulighed for til større ordrer med levering til navngivne projekter at indhente bindende tilsagn om maksimal prisstigning inden for en nærmere aftalt periode.

2.2

De angivne priser gælder frit leveret (DAP iht. Incoterms 2020) jf. ”Leveringsplan fra Swisspearl”. Alle priser er excl. moms.

2.3

Vore prisansættelser er uforbindende, og vi forbeholder os ret til at ændre priserne uden forudgående varsel.

2.4

Eventuel returemballage debiteres køberen til dagspriser og krediteres 75% ved franko returnering i ubeskadiget stand inden 1 år fra fakturadato.

2.5

Engangspaller debiteres med et gebyr på 50,00 kr. Bemærk de er ikke returbare.

Betaling

3.1

Betalingsbetingelse iht. gældende aftale.

Det er en forudsætning for opnåelse af kasse­rabat, at der sker rettidig betaling, og at der ikke henstår ubetalte, forfaldne fakturaer. Vi forbeholder os ret til at beregne morarenter af forfaldne beløb, indtil betaling finder sted. 

Levering

4.1

Alle leverancer foregår jf. ”Leveringsplan fra Swisspearl” gældende for land-/brofaste destinationer i Danmark.

4.2

På den i ordrebekræftelsen anførte leverings­dato leverer Swisspearl de anførte varer på forhandlers lager, eller af forhandler angivet adresse. Tilkørselsforholdene skal være afpasset således, at der kan finde levering­ sted med forvogn/anhænger, som med trailer. Underlag skal være fast vej. Der skal være truck af tilstrækkelig størrelse til disposition ved aflæsning.

4.3

Såfremt levering ønskes udsat, skal dette meddeles Swisspearl senest 5 arbejdsdage før bekræftet leveringstidspunkt.

4.4

Levering sker frit leveret. Alle ordrer bekræftes som frit leveret.

4.5

Ved levering af varerne bekræfter modtageren med sin underskrift på fragtbrev, at de modtagne varer er leveret korrekt og skadefrit. Ved brækage eller anden indvending skal dette ske skriftligt ved modtagelsen.

4.6

Returnering af varer kan kun finde sted i særlige tilfælde og kun efter nærmere for­udgående aftale. Varen, der returneres, vil som hovedregel blive krediteret til 85% af fakturaprisen. Korrekt og hurtig kreditering i forbindelse med returnering af varer sikres ved, at Swisspearl kontaktes telefonisk og salgsafdelingen udfylder et returbilag. Kopi af det udfyldte returbilag sendes pr. mail til forhandleren. Ved returnering skal retur­bilaget medsendes varer, ellers afvises varer ved modtagelsen. Ved afvisning af returvarer skal det afhentes inden 14 dage, ellers forbeholder Swisspearl sig ret til at kassere varerne. Returvarer skal returneres i original­ og ubrudt emballage, salgsbare med mindre andet er aftalt. Skaffevarer tages ikke retur.

Leveringshindringer

5.1

Vi påtager os ikke noget ansvar for mang­lende opfyldelse af vore forpligtelser i henhold til accepterede ordrer som følge af force majeure eller andre uforudselige leveringshindringer eller -vanskeligheder, der ligger uden for vor kontrol, og som kan forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen.

Som force majeure anses krig, oprør, borgerlige uroligheder, myndighedsindgreb, eksport- og importforbud, ildsvåde, strejke, lockout, blokade og andre arbejdskonflikter hos os eller vore leverandører.

Mangler og reklamationer

6.1

Vi hæfter ikke for fejl og mangler ved leverede varer, som ikke kan henføres til vor produktion. Der kan således ikke rejses krav mod os i anledning af mangler og fejl, som skyldes befordring, opbevaring, montering eller anvendelse samt manglende iagttagelse­ af de af Swisspearl udarbejdede vejledninger. 

Farveændringer og farvenedslidning kan forekomme og farveændringer og farvenedslidning som først viser sig mere end 3 år efter ibrugtagning, anses for en følge af vejrligets påvirkninger og udløser intet krav mod Swisspearl. Saltudblomstringer/kalkudfældninger og lignende fænomener ved cementbaserede produkter betragtes ikke som en mangel ved produktet.

6.2

Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved de leverede varer, skal der uden ugrundet ophold, og i intet tilfælde senere end 60 dage efter at der er eller burde være konstateret mangler gives Swisspearl meddelelse herom. Reklamationer sker ved henvendelse til Swisspearl, med angivelse af produkttype, antal af produkter, reklamationsårsag og eventuelt produktionsnummer. Reklamation kan ske ved udfyldelse af reklamationsformular på https://www.swisspearl.com/dk/services/reklamation

6.3

Swisspearl er efter eget valg, ud fra en vurdering af omfang og årsag, forpligtet til enten (1) at udskifte de pågældende produkter (heri inkluderet nødvendige arbejder forbundet med udskiftning), eller (2) foretage omlevering af de pågældende produkter, eller (3) at foretage afhjælpning af manglerne ved de pågældende produkter. Swisspearl har intet ansvar over for ethvert andet tab, som den oprindelige mangel måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste, avancetab, tidstab eller lignende indirekte tab som følge af mangler ved vore produkter.

6.4

Skulle der som følge af mangler ved leverede varer, som kan henføres til vor produktion, være sket tingskade, som vi skulle kunne gøres ansvarlig for, kan vi oplyse, at vi har tegnet kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring på almindelige danske vilkår.

For nærmere bestemte Swisspearl produkter henvises til Swisspearl's bestem­melser vedrørende 20 års Garanti.

Levering på ugetur i henhold til leveringsplan

7.1

Swisspearl leverer 2 gange om ugen fragtfrit til forhandlers lager. For levering til anden adresse debiteres kr. 300,- for køb under kr. 8000,- og ved køb over dette beløb leveres fragtfrit. Der skal være truck eller lignende på leveringsstedet ellers vil ordren blive debiteret tillæg for kran/truck, jf. "Aflæsning på byggeplads".

 

7.2

Levering sker kun til land-/brofaste destinationer­ i Danmark.

 

7.3

Såfremt levering ønskes udsat, skal dette meddeles Swisspearl senest 5 arbejdsdage før bekræftet leveringstidspunkt.

 

7.4

Levering sker frit leveret som DAP iht. Incoterms. Alle ordrer bekræftes som udgangspunkt til frit leveret.

 Leveringsdag
Post nr.

man.

tirs.

ons.

tors.

fre.

1000 - 3999

 

 

 

4000 - 4999

 

 

 

5000 - 5999

 

 

 

6000 - 6999

 

 

 

7000 - 7999

 

 

 

8000 - 8999

 

 

 

9000 - 9990

 

 

 

Ordreafgivelse

8.1

Ordrer skal være Swisspearl i hænde senest kl. 14.00, 2 arbejdsdage før leveringsdag, som angivet i vores leveringsplan.

Anbrud

9.1

Alle priser er baseret på levering i hele colli som angivet i prisliste. Ved levering i anbrud tillægges listeprisen 5%.

Tilkørselsforhold

10.1

Tilkørselsforholdene skal være afpasset således, at der kan leveres såvel med forvogn /hænger som med trailer. Underlaget skal være fast vej. Der skal være truck af tilstrækkelig størrelse til disposition ved aflæsning.

Aflæsning på byggeplads

11.1

Leverancer på byggeplads, hvor aflæsning er på­krævet, debiteres DKK 1.400,- pr. levering. Ved levering aflæsses ved vognkant. 
Levering med truck kan forekomme, og samme betingelser er gældende.

Fragtforsendelser

12.1

Ved levering til forsendelse med fragtbil, opkræves fragtbeløb i henhold til gældende fragttakst.

Kontrol ved modtagelse

13.1

Det er modtagers ansvar at kontrollere, at de modtagne varer er skadesfrie og i overens­stemmelse med den bestilte ordre. Afvigelser skal skriftligt anføres på fragt­brevet. Bemærkning på fragtbrev skal indeholde alle relevante oplysninger om skadens art og omfang.

Returvarer

14.1

Returnering af varer kan kun finde sted i særlige tilfælde og kun efter nærmere forudgående aftale, ved køb inden for de sidste 3 måneder. Varen, der returneres, vil som hovedregel blive krediteret til 85% af fakturaprisen. Korrekt og hurtig kreditering i forbindelse med returnering af varer sikres ved at Swisspearl kontaktes telefonisk og salgsafdelingen udfylder et returbilag. Kopi af det udfyldte returbilag sendes­ til forhandleren­. Ved returnering skal returbilaget medsendes varer, ellers afvises varer ved modtagelsen. Ved afvisning af returvarer skal det afhentes inden 14 dage, ellers forbeholder

Swisspearl sig ret til at kassere varerne. Returvarer skal returneres­ i original­ og ubrudt emballage, salgsbare med mindre andet er aftalt. Skaffevarer tages ikke retur. Returbilaget er kun gældende i 30 dage og annulleres efterfølgende.

Returemballage

15.1

Emballage kan kun returneres efter nærmere aftale og efter rekvirering af returbilag. Kopi af returbilag skal følge emballagen ved returnering. Palleregnskab føres 1 år tilbage. Returnering af emballage sker altid for egen regning samt egen vognmand. Returpaller krediteres til 75% af fakturapris. Se returpriser/paller side 96.

Skaffevarer

16.1

Skaffevarer bestilles efter ordre, og kan ikke returneres. Bemærk, at der på enkelte skaffevarer kan pålægges et gebyr – er oplyst i prislisten nederst på siden for varen. Ved enkelte skaffevarer kræves der yderligere oplysninger, så ved dette tilfælde bedes I venligst kontakte Swisspearl's salgskontor ved bestilling. Bemærk at der altid vil forekomme leveringstid ved skaffevarer.

Opbevaring
Opbevaring_Under_Tag copy
Længere tids opbevaring af Swisspearl produkter skal ske under tag med beskyttelse mod vejr og vind.
Opbevaring_Universal_Small_0002_Edit
Bølgeplader, max. 2 paller i hver stabel.
Opbevaring_Universal_Small_3_paller_edit copy
Swisspearl Skifer, max. 3 palleri hver stabel.
Opbevaring_Universal_Small_0007_5_Paller_Edit
Swisspearl Facadeplader, max. 5 paller i hver stabel.
Opbevaring_Universal_Small_0001_Edit copy
Swisspearl produkterne skal altid opbevares på et tørt og plant underlag.
Håndtering
Opbevaring_Universal_Small_0004
Swisspearl produkterne skal altid løftes af pallen og må ikke trækkes, da det kan medføre ridser i overfladen.
Opbevaring_Universal_Small_0003_Edit
For at nedsætte risikoen for kalkudfældninger på Swisspearl produkter skal plastemballagen fjernes straks efter at pladerne er modtaget på byggepladsen.
Opbevaring_Universal_Small_0006
Paller med Swisspearl produkter afdækkes herefter med presenning og afstandspinde, så pladestakken er ventileret. Begræns opbevaringstiden på byggepladsen.
cembrit_brandfilm_stillbillede_web-2 (1)