Swisspearl Group AG - Privacybeleid - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Waar begint duurzaamheid?

Lees wat drie collega's van Swisspearl doen om duurzaamheid in hun persoonlijke leven en het bedrijf te bevorderen.

Ontdek hun verhalen
Swisspearl Group AG

Privacybeleid

In het kader van haar wereldwijde activiteiten verzamelt en gebruikt de Swisspearl Group AG en aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen persoonsgegevens. De Swisspearl entiteiten, die uw gegevens gebruiken, zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Swisspearl treedt op als vertegenwoordiger voor alle Swisspearl entiteiten. Voor informatie over deze Swisspearl entiteiten,  die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en verwerken van gegevens in uw respectievelijke landen, kunt u zich wenden tot de onderstaande contactgegevens (zie punt 1.10).

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Swisspearl Group AG Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, Zwitserland ("Swisspearl" of "wij").

In de onderstaande punten leggen we uit hoe we de persoonsgegevens verwerken die u achterlaat via uw uitdrukkelijke toestemming en/of die u verstrekt bij uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze diensten op de website of de gegevens over u als een contactpersoon in dienst van een klant, verkoper of partner waarmee  we een overeenkomst hebben afgesloten of zullen afsluiten.

1. De verzameling van persoonsegevens

Website

Swisspearl is de beheerder van de persoonsgegevens die via de Website verzameld worden. U zult altijd geïnformeerd worden voordat wij persoonsgegevens over u verzamelen. De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke identificatiegegevens, alsook informatie over uw IP-adres, branche/bedrijfsgebied, interesses, enz.

Persoonsgegevens over u worden verzameld in één of meer van de onderstaande gevallen:

 • Wanneer u onze site bezoekt en erop surft.
 • Wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief van Swisspearl
 • Wanneer u communiceert met Swisspearl
 • Wanneer u gebruikmaakt van andere functies of diensten van Swisspearl
 • Wanneer u monsters bestelt
 • Wanneer u aanvraagformulieren van Swisspearl invult

Contactpersoon

Wij verwerken ook gegevens over u als contactpersoon bij een klant, verkoper of een andere partner, wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u bijvoorbeeld via e-mail met ons communiceert met betrekking tot onze bestaande contractuele basis met het bedrijf waarbij u in dienst bent of met betrekking tot het sluiten of beëindigen van een contract met het bedrijf waarbij u in dienst bent. Wij verwerken ook persoonsgegevens over u als contactpersoon bij een potentiële klant of bestaande klant als wij onze producten op de markt aanbieden. Wij verwerken de gebruikelijke persoonsgegevens over u, waaronder uw naam, werk e-mailadres, telefoonnummer, adres, uw functie bij het bedrijf, klant-ID, enz.

2. Doel en rechtsgrondslag

Website

Swisspearl beperkt haar verwerking  van persoonsgegevens tot situaties waarin de verwerking noodzakelijk is voor een specifiek doel.

Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Nieuwsbrieven en andere promotiecommunicatie
 • Promotiemarketing in het algemeen
 • Afhandeling van de van u ontvangen verzoeken
 • Klantenondersteuning en communicatie
 • Product- en dienstontwikkeling
 • Statistieken en analyses

De verwerking zal in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om aan uw verzoeken te voldoen. Daarnaast kan de verwerking van uw persoonsgegevens berusten op ons legitieme belang bij het uitvoeren van marketingactiviteiten en het ontwikkelen en evalueren van onze producten en diensten alsook het opstellen van statistieken.

Wij wijzen u erop dat Swisspearl uw persoonsgegevens enkel gebruikt om u productinformatie, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal via e-mail toe te sturen indien u ons hiervoor vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, tenzij de toepasselijke wetgeving ons toestaat zonder een dergelijke toestemming contact met u op te nemen.

Swisspearl houdt statistieken bij van welke delen van de websites door onze gebruikers bezocht worden en aan welke producten,  diensten de gebruikers de voorkeur geven, inclusief andere voorkeuren. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens. Met behulp van de verzamelde gegevens verkrijgt Swisspearl inzicht in het gebruik van de Website.  Deze informatie wordt gebruikt om de Website te verbeteren. Wij maken echter gebruik van gegevens over de navigatie van al onze gebruikers om te begrijpen hoe onze gebruikers als totale groep de Website gebruiken en in dat kader proberen wij de Website en onze digitale diensten in het algemeen te verbeteren. Wij kunnen niet zien waar u vandaan komt of naartoe gaat op het internet wanneer u onze Website verlaat. Verder verzamelen wij informatie over de producten waaraan onze gebruikers als totale groep de voorkeur geven. Deze informatie wordt ook gebruikt om de Website te verbeteren.

Wij maken voor alle websites van Swisspearl gebruik van een IP-tracker van een externe provider. Deze IP-tracker toont ons bij welk bedrijf uw IP-adres hoort. Wij gebruiken de informatie om statistieken bij te houden over de bedrijven die onze website bezoeken. Onze marketingafdeling kan de informatie ook gebruiken om telefonisch contact op te nemen met het betreffende bedrijf. Als uw IP-adres aan u als particulier gekoppeld is, ontvangen wij geen persoonsgegevens over u en nemen wij geen telefonisch contact met u op. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is dat wij van oordeel zijn dat onze legitieme belangen zwaarder doorwegen dan uw belangen. Wij verwijzen naar artikel 6(1)(f) in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Ons legitiem belang is om partijen die interesse tonen in ons bedrijf een goede ervaring te bieden bij het bezoeken van de Website. Verder is de rechtsgrondslag voor verwerking met betrekking tot het verzenden van marketingmateriaal via e-mail gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming. Wij verwijzen naar artikel 6(1)(a) in de AVG.

Contactpersoon

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om onze contractuele verplichtingen tegenover uw werkgever na te komen, cf. artikel 6(1)(b). Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt voor direct marketing van onze producten. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is dat het onze beoordeling is dat onze legitieme belangen zwaarder doorwegen dan uw belangen, cf. artikel 6(1)(f) in de AVG. Onze legitieme belangen zijn het nakomen van onze contractuele verplichtingen, het onderhouden en verbeteren van klantrelaties, facturering voor de diensten die uw bedrijf aan Swisspearl levert en/of vice versa, communicatie met u indien u vragen heeft met betrekking tot onze diensten of vice versa, directe marketing van onze producten, en voor documentatiedoeleinden in het geval we iets schriftelijk overeenkomen dat betrekking heeft op onze diensten via gdpr@swisspearl.com  

In bepaalde gevallen is de verwerking  van persoonsgegevens noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijv.met betrekking tot de nationale wetgeving. In dergelijke gevallen is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens artikel 6(1) (c) in de AVG.

3. Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

In bepaalde gevallen, indien dit noodzakelijk wordt geacht, geven wij uw persoonsgegevens door aan gelieerde ondernemingen, verkopers, partners voor samenwerking of andere derden.

Om de bovengenoemde doeleinden te kunnenn realiseren, kunnen uw persoonsgegevens ook ter beschikking worden gesteld aan derden die als gegevensverwerker onder contract relevante diensten verlenen aan Swisspearl als zodanig, maar niet beperkt tot IT-hosting- en onderhoudsproviders. Deze dienstverleners zullen de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met onze instructies.

In bepaalde omstandigheden en volgens de wetgeving kan het noodzakelijk zijn om gegevens vrij te geven aan de autoriteiten. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook vrijgeven om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

In geval van reorganisatie of gehele of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf zal de vrijgave, indien van toepassing, plaatsvinden in overeenstemming met de wetgeving die van tijd tot tijd op een dergelijke verwerking van persoonsgegevens van toepassing is.

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, behalve zoals hierboven beschreven.

4. Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer wij de gegevens niet langer hoeven te verwerken voor één of meer van de hierboven genoemde doeleinden. Uw gegevens kunnen echter voor langere tijd verwerkt en opgeslagen worden in geanonimiseerde vorm of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Website 

Voor informatie over de opslag van uw persoonsgegevens in verband met uw bezoek aan de Website verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Contactpersoon

Als contactpersoon in dienst van een klant, verkoper of een andere partner bewaren wij uw persoonsgegevens tot de beëindiging van de contractuele relatie tussen Swisspearl en het bedrijf waarbij u in dienst bent, of zolang wij met u communiceren.

In bepaalde gevallen bewaren wij uw persoonsgegevens voor een langere periode, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen tegenover uw werkgever. In deze gevallen bewaren wij uw persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor deze specifieke doeleinden. Hierna   zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

5. Overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU en de EER

In bepaalde gevallen zal Swisspearl uw persoonsgegevens overdragen aan derde landen buiten de EU/EER, zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.   Indien uw persoonsgegevens aan dergelijke derde landen worden doorgegeven, waarborgt Swisspearl dat deze overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als de overdracht niet plaatsvindt naar ontvangers gevestigd in zogenaamde "veilige" derde landen, die goedgekeurd zijn door de EU-Commissie, waarborgen wij dit door bijvoorbeeld de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie na te leven. 

U kunt een kopie van de relevante informatie over overdrachten naar derde landen verkrijgen door contact op te nemen met gdpr@swisspearl.com

6. Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze Website. Lees meer over het gebruik van cookies in ons Cookiebeleid op onze Website.

De verwerking van gegevens die door cookies worden verzameld, heeft de volgende doeleinden:

 • de prestaties en de gebruikerservaring van de website en de bijbehorende diensten beheren, verbeteren en optimaliseren;
 • het uitvoeren van klant- en gebruikersanalyses en segmentatie om ons inzicht over onze gebruikers te verbeteren en betere en aangepaste diensten te leveren aan gebruikers, waaronder u;
 • statistische doeleinden.

7. Beveiliging

Wij hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan de hoge eisen van ons beveiligingsbeleid. Daarbij doen wij er alles aan om de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen.

8. Uw rechten

U heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken en opslaan, onder voorbehoud van bepaalde wettelijke uitzonderingen. Bovendien heeft u het recht zich te verzetten tegen het verzamelen van uw persoonsgegevens en te verzoeken om beperking van de verwerking ervan. Daarnaast heeft u ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, indien nodig. 

U heeft het recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken en opslaan, onder voorbehoud van bepaalde wettelijke uitzonderingen.

Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons ook verzoeken u een overzicht van uw persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en ons verzoeken deze gegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder.

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

9. Intrekking van toestemming

U kunt te allen tijde uw gegeven toestemming intrekken. Als u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u contact met ons opnemen via gdpr@swisspearl.com

Met betrekking tot nieuwsbrieven en ander elektronisch marketingmateriaal kunt u ook de "afmeldlink" gebruiken in de e-mails of andere mededelingen die u van ons ontvangt.

Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd.

10. Hoe contact met ons opnemen?

Als u wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over u verzameld hebben, bijwerken, corrigeren of verwijderen, of als u toegang wenst tot de persoonsgegevens die over u verwerkt worden, of als u vragen heeft over bovenstaande richtlijnen, kunt u contact met ons opnemen via gdpr@swisspearl.com.  

U kunt ons ook schrijven op het volgende adres:

Swisspearl Group AG

Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen, Zwitserland

11. Klachten

Als u een klacht wenst in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail, telefoon of per brief zoals aangegeven in artikel 9 hierboven. 

Welke taal spreek u?
swisspearl.com/nl-be/privacybeleid