Privacy Policy - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Var börjar hållbarhetsarbetet?

Lär dig vad tre kollegor på Swisspearl gör för att främja hållbarhet i sina privatliv och på företaget.

Upptäck deras berättelser
Swisspearl Group

Integritetspolicy

I sin globala verksamhet samlar Swisspearl Group AG och dess dotterbolag in och använder personuppgifter. De Swisspearl-företag som använder din information är personuppgiftsansvariga. Swisspearl Group agerar representant för alla Swisspearl-bolag. För information om Swisspearl-enheten som ansvarar för att samla in och behandla i ditt land, se kontaktuppgifterna nedan (Hur kontaktar du oss?). Denna webbplats ägs och förvaltas av Swisspearl Group AG, Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, Switzerland ("Swisspearl" eller "vi").

I texten nedan förklarar vi hur vi använder de personuppgifter som du lämnar som fotavtryck och / eller som du tillhandahåller när du besöker vår hemsida ("Webbplats") och använda de olika tjänsterna på webbplatsen eller uppgifter om dig som kontaktperson anställd hos en kund, leverantör eller samarbetspartner som vi har ingått eller potentiellt kommer att ingå ett avtal med.

1.1 Insamling av personuppgifter

Webbplatsen

Swisspearl är registeransvarig för personuppgifter samlade via webbplatsen. Du kommer alltid att bli informerad innan vi samlar in personuppgifter om dig. De personuppgifter som samlas in av oss kan till exempel innehålla ditt namn, e-postadress, telefonnummer och liknande identifieringsuppgifter samt information om din IP-adress, filial/affärsområde, intressen etc

 Personliga uppgifter om dig samlas in i ett eller flera av följande fall:

- När du besöker och navigerar runt på vår webbplats
- När du registrerar dig för att få Swisspearls nyhetsbrev
- När du kommunicerar med Swisspearl
- När du använder Swisspearls andra funktioner och tjänster
- Vid beställning av prover
- När du fyller i Swisspearl-beställningsformulär

Kontaktperson

Vi behandlar även uppgifter om dig som kontaktperson anställd hos kund, leverantör eller annan samarbetspartner, vi behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar med oss t.ex. via e-post i samband med vår befintliga avtal med det företag du är anställd hos eller i samband med ingående eller uppsägning av avtal med det företag du är anställd hos. Vi behandlar även personuppgifter om dig som kontaktperson anställd hos en potentiell kund eller befintlig kund om vi marknadsför våra produkter. Vi behandlar vanliga personuppgifter om dig, inklusive ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress, din position hos företaget, kund-ID, etc.

1.2 Syfte och rättslig grund

Webbplats

Swisspearl begränsar sin behandling av personuppgifter till situationer där behandlingen är nödvändig för ett visst ändamål.

Personuppgifter samlas in och används för följande ändamål:

- Nyhetsbrev och annan marknadskommunikation
- Varumärkesbyggande i allmänhet
- Leverera dina beställningar du begärt
- Att tillhandahålla kundsupport och information
- Produkt- och serviceutveckling
- Statistik och analys

Hanteringen kommer i vissa fall vara nödvändig för att kunna följa upp förfrågningar från dig. Dessutom kan behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse för att genomföra marknadsaktiviteter och att utveckla och utvärdera våra produkter och tjänster samt att samla statistik.

Vi understryker att Swisspearl endast kommer använda dina personuppgifter för att skicka produktinformation, nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial via e-post om du har lämnat uttryckligt samtycke, om inte tillämplig lagstiftning tillåter oss att kontakta dig utan sådant samtycke.

Swisspearl sparar statistik över vilka delar av webbplatsen som besöks av våra användare och vilka produkter, tjänster som användarna föredrar samt andra preferenser. Dessa uppgifter innehåller inte personuppgifter. Swisspearl bygger med hjälp av denna insamlade data kunskap om användningen av webbplatsen. Denna information används för att förbättra webbplatsen. Vi använder data om alla våra användares navigering för att kunna förstå hur våra användare som en totalgrupp använder webbplatsen och mot bakgrund av detta försöker vi förbättra webbplatsen och våra digitala tjänster i allmänhet. Vi kan inte se var du kommer från eller går till på Internet när du lämnar vår hemsida. Dessutom samlar vi in information om vilka produkter våra användare som en total grupp föredrar. Även denna information används till att förbättra webbplatsen.

Vi använder en IP-tracker-lösning från en tredjepartsleverantör för alla Swisspearls webbplatser. Denna IP-tracker berättar för oss vilket företag din IP-adress är associerad med. Vi använder informationen för att föra statistik över de företag som besöker vår webbplats. Vår marknadsavdelning kan också använda informationen för att ta kontakt per telefon med företaget. Om din IP-adress är kopplad till dig som privatperson kommer vi inte att få personuppgifter om dig och inte kontakta dig per telefon.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att det är vår bedömning att våra legitima intressen åsidosätter dina intressen. Vi hänvisar till artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"). Vårt berättigade intresse är att ge parter som är intresserade av vårt företag en bra upplevelse när de besöker webbplatsen. Dessutom baseras den rättsliga grunden för behandling i samband med att marknadsföringsmaterial skickas via e-post på uttryckligt samtycke. Vi hänvisar till artikel (1)(a) i GDPR.

Kontaktperson

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot din arbetsgivare, se artikel 6.1 b. Dina personuppgifter behandlas också i syfte att direktmarknadsföring av våra produkter. Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är att det är vår bedömning att våra legitima intressen åsidosätter dina intressen, se artikel 6.1 f i GDPR. Våra legitima intressen utgör uppfyllandet av våra avtalsförpliktelser, upprätthållande och förbättring av kundrelationer, fakturering för de tjänster ditt företag tillhandahåller Swisspearl och/eller vice versa, kommunikation med dig om du har några frågor relaterade till våra tjänster eller vice versa, direktmarknadsföring av våra produkter och för dokumentationsändamål i händelse av att vi kommer överens om något som rör våra tjänster skriftligen via e-post.

I vissa fall är behandling av personuppgifter nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet, t.ex. i förhållande till den nationella lagstiftningen. I sådana fall kommer den rättsliga grunden för behandlingen att vara artikel 6.1 c i GDPR.

1.3 Med vem kommer mina personuppgifter delas?

I vissa fall, om det anses nödvändigt, lämnar vi ut dina personuppgifter till dotterbolag, leverantörer, samarbetspartners eller andra tredje parter. För att fullfölja ovanstående ändamål kan dina personuppgifter också göras tillgängliga för tredje part som tillhandahåller relevanta tjänster enligt avtal som personuppgiftsbiträde till Swisspearl, till exempel men inte begränsat till IT-värd- och underhållsleverantörer. Sådana tjänsteleverantörer kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner.

Under vissa omständigheter och enligt lagstiftning kan det vara nödvändigt att lämna uppgifter till myndigheterna. Vi kan också avslöja dina personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

I händelse av omorganisation eller total eller delvis försäljning av verksamheten kommer upplysningar, om så är fallet, att ske i enlighet med gällande lagstiftning som reglerar sådan behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter avslöjas inte till tredje part utan ditt tillstånd, förutom som beskrivits ovan. 

1.4 Datalagringens varaktighet 

Dina personuppgifter kommer att raderas när vi inte längre behöver bearbeta data för att uppfylla ett eller flera av de ovan angivna syftena. Dina uppgifter kan emellertid behandlas och lagras under en längre period i anonymiserad form eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Webbplats För information om lagring av dina personuppgifter i samband med besök på webbplatsen hänvisar vi till vår cookiepolicy. 

Kontaktperson

Som kontaktperson anställd hos kund, leverantör eller annan samarbetspartner lagrar vi dina personuppgifter fram till uppsägningen av avtalsförhållandet mellan Swisspearl och det företag som du är anställd av, eller så länge vi kommunicerar med dig.

I vissa fall lagrar vi dina personuppgifter under en längre period, till exempel om behandling är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk gentemot din arbetsgivare. I dessa fall lagrar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för dessa specifika ändamål. Därefter kommer vi radera dina personuppgifter.

1.5 Överföring av personuppgifter till tredjeländer utanför EU/EES

I vissa fall kommer Swisspearl att överföra dina personuppgifter till tredjeländer utanför EU/EES, till exempel Storbritannien. Om dina personuppgifter överförs till sådana tredjeländer säkerställer Swisspearl att sådan överföring kommer att ske i enlighet med gällande dataskyddslagar. Om överföringen inte sker till mottagare som är etablerade i så kallade "säkra" tredjeländer, godkända av EU-kommissionen, säkerställer vi detta genom att till exempel ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du kan få en kopia av relevant information om överföringar från tredje land genom att kontakta gdpr@swisspearl.com.

Cookies (kakor) 

Vi använder cookies på vår hemsida. Läs mer om användningen av cookies i vår Cookie Policy på vår hemsida. 

Syftet med insamlingen av data är följande:

  • Att förvalta, förbättra och optimera prestandan och användarupplevelse på webbplatsen och dess tjänster.
  • Utföra kund- och användaranalys samt segmentering för att förbättra vår förståelse för våra användares behov och tillhandahålla bättre och skräddarsydda tjänster till användare, inklusive dig.
  • Statistiska syften

1.7 Säkerhet

Vi har infört säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller vår höga säkerhetspolitiska standard. Därför strävar vi för att skydda dina personuppgifter integritet. 

1.8 Dina rättigheter

Du har rätt till att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar och lagrar om dig, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. Dessutom har du rätt att invända mot insamlingen och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att kräva att vi rättar eller raderar dina personuppgifter om det behövs. 

Under vissa omständigheter kan du också begära att vi ger dig översikt över dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt och maskinläsbart format och ber oss att överföra sådana data till en annan datakontrollant.

Du kan alltid motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. 

1.9 Tillbakadragande av medgivande

Du kan när som helst ta tillbaka ditt eventuella samtycke. Om du vill ta tillbaka ditt samtycke kan du kontakta oss på gdpr@swisspearl.com. När det gäller nyhetsbrev och annat digitalt marknadsföringsmaterial kan du också använda "länken avanmälan" i e-postmeddelandet eller annan kommunikation som du mottar från oss.

Observera att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagenligheten av tidigare användning som genomförts före avregistreringen.

1.10 Hur du kan kontakts oss

Om du vill att vi ska uppdatera, rätta till eller ta bort de personuppgifter vi har registrerat om dig eller om du vill ha tillgång till de personuppgifter som lagrats om dig, eller har frågor om ovanstående riktlinjer, kan du kontakta oss på gdpr@swisspearl.com. Du kan också skriva till oss på följande adress:

gdpr@swisspearl.com.

Klagomål

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post, telefon eller brev enligt vad som anges i punkt 9 ovan. Du kan också lämna in ett klagomål hos Danish Data Protection Agency, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark.

Swisspearl Group AG

Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen, Switzerland