Swisspearl Group AG – privaatsuseeskirjad - Swisspearl
Swisspearl Group AG

Privaatsuspoliitika

Swisspearl Group AG ning tema sidusettevõtted ja filiaalid koguvad ning kasutavad isikuandmeid. Teie teavet kasutavad ettevõtte Swisspearl üksused on vastutavad andmetöötlejad. Swisspearl on kõigi Swisspearli üksuste esindaja. Teie riigis andmete kogumise ja töötlemise eest vastutavate Swisspearli üksuste kohta teabe saamiseks vaadake allolevaid kontaktandmeid (vt punkt 1.10).

Seda veebisaiti omab ja haldab Swisspearl Group AG Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, Šveits (Swisspearl või meie).

Alljärgnevates punktides selgitame, kuidas töötleme isikuandmeid, mille meile sõnaselge nõusolekuga esitate ja/või mille jaoks meie veebisaiti (veebisait) külastades ning veebisaidil erinevaid teenuseid kasutades loa annate, või teid puudutavaid andmeid, kui olete kontaktisik kliendi, edasimüüja või koostööpartneri juures, kellega meil on lepinguline suhe või kellega potentsiaalselt lepingu sõlmime.

1. Isikuandmete kogumine

Veebisait

Swisspearl on veebisaidi kaudu kogutud isikuandmete vastutav andmetöötleja. Teid teavitatakse alati, enne kui kogume teie kohta isikuandmeid. Meie poolt kogutavad isikuandmed võivad olla näiteks teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja muu tuvastatav teave, aga ka teave teie IP-aadressi, tegevus-/ettevõtlussektori, huvialade jne kohta.

Teid puudutavaid isikuandmeid kogutakse ühel või mitmel järgmistest juhtudest.

 • Kui külastate ja sirvite meie saiti
 • Kui tellite Swisspearli teabelehe
 • Kui suhtlete Swisspearliga
 • Kui kasutate Swisspearli muid funktsioone ja teenuseid
 • Kui tellite näidiseid
 • Kui täidate Swisspearli taotlusvorme

Kontaktisik

Töötleme teid puudutavaid andmeid ka siis, kui olete kontaktisik, kes töötab meie kliendi, edasimüüja või muu koostööpartneri juures, töötleme teie isikuandmeid, kui suhtlete meiega nt e-posti teel seoses meie olemasoleva lepingulise suhtega, mille oleme sõlminud ettevõttega, kus te töötate, või seoses lepingu lõppemise või lõpetamisega ettevõttega, kus te töötate. Töötleme teid puudutavaid isikuandmeid ka siis, kui olete kontaktisik, kes töötab potentsiaalse kliendi või olemasoleva kliendi juures, kui oma tooteid turustame. Töötleme teid puudutavaid tavapäraseid isikuandmeid, sh nimi, töökoha e-posti aadress, telefoninumber, aadress, teie ametikoht ettevõttes, kliendi ID jne.

2. Eesmärk ja õiguslik alus

Veebisait

Swisspearl piirab isikuandmete töötlemist olukordadega, kus töötlemine on kindlal eesmärgil vajalik.

Isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse järgmistel eesmärkidel.

 • Teabelehed ja muu reklaami eesmärgil suhtlemine
 • Reklaami eesmärgil turustamine üldiselt
 • Teilt saadud taotlustele vastamine
 • Klienditoe pakkumine ja kliendisuhtlus
 • Toodete ja teenuste arendamine
 • Statistika ja andmeanalüüs

Mõnel juhul on töötlemine vajalik teie esitatud taotlustele vastamiseks. Lisaks võib teie isikuandmete töötlemise aluseks olla meie õigustatud huvi turundustegevuse käigus, meie toodete ja teenuste arendamiseks ning hindamiseks ja statistika eesmärgil.

Kinnitame, et Swisspearl kasutab teie isikuandmeid ainult teile tooteteabe, teabelehtede ja muu reklaammaterjali saatmiseks e-posti teel, kui olete selleks enne oma sõnaselge nõusoleku andnud, välja arvatud juhul, kui meil on seadusega lubatud teiega ilma teie vastava nõusolekuta ühendust võtta.

Swisspearl koostab statistikat, milliseid veebisaidi lehti meie kasutajad külastavad ning milliste toodete ja teenuste vastu nad muude eelistuste hulgas huvi tunnevad. Need andmed ei hõlma isikuandmeid. Kogutud andmete toel saab Swisspearl teavet veebisaidi kasutamise kohta.  Seda teavet kasutatakse veebisaidi täiustamiseks. Kasutame kõigi oma kasutajate saidil liikumise andmeid, et mõista, kuidas meie kasutajad grupina veebisaiti kasutavad, ning selle teabe põhjal püüame veebisaiti ja oma digitaalseid teenuseid üldiselt paremaks muuta. Me ei näe, kust te saidile tulete või kuhu internetis lähete, kui meie veebisaidilt lahkute. Lisaks kogume teavet selle kohta, milliseid tooteid meie kasutajad grupina eelistavad. Seda teavet kasutatakse samuti veebisaidi täiustamiseks.

Kõigil Swisspearli veebisaitidel kasutame IP-aadressi jälgimise lahendust, mida pakub kolmas pool. IP-aadressi jälgija abil saame teada, millise ettevõttega teie IP-aadress on seotud. Seda teavet kasutame statistika koostamiseks selle kohta, millised ettevõtted meie veebisaiti külastavad. Meie turundusosakond võib kasutada seda teavet ka vastava ettevõttega telefoni teel ühenduse võtmiseks. Kui teie IP-aadress on seotud teie kui eraisikuga, ei saa me teie kohta isikuandmeid ega võta teiega telefoni teel ühendust. 

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie hinnang, et meie õigustatud huvi on olulisem teie huvidest. Viitame artiklile 6(1)(f) isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR). Meie õigustatud huvi on pakkuda meie ettevõtte vastu huvi tundvatele isikutele veebisaidi külastamisel hea kasutuskogemus. Lisaks põhineb e-posti teel turundusmaterjalidega seotud andmete töötlemise õiguslik alus sõnaselgel nõusolekul. Viitame GDPR-i artiklile 6(1)(a).

Kontaktisik

Teie isikuandmete töötlemine on vajalik, et saaksime täita oma lepingulisi kohustusi teie tööandja suhtes, vt artikkel 6(1)(b). Teie isikuandmeid töödeldakse ka meie toodete otsese turundamise eesmärgil. Teie isikuandmete sellise töötlemise õiguslik alus on meie hinnang, et meie õigustatud huvi on olulisem teie huvidest, vt GDPR-i artikkel 6(1)(f). Meie õigustatud huvi rajaneb meie lepinguliste kohustuste täitmisel, kliendisuhete hoidmisel ja parandamisel, teenuste eest, mida teie ettevõte Swisspearlile osutab, arvete esitamine ja/või vastupidi, teiega suhtlemine, kui teil on meie teenuste kohta küsimusi või vastupidi, meie toodete otsene turustamine ja dokumenteerimine, kui teeme meie teenuseid puudutavaid kirjalikke kokkuleppeid aadressi gdpr@swisspearl.com

kaudu. Teatud juhtudel on isikuandmete töötlemine vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks, nt riiklikule seadusandlusele tuginedes. Sellisel juhul on töötlemise õiguslik alus GDPR-i artikkel 6(1) (c).

3. Kellega minu isikuandmeid jagatakse?

Teatud juhtudel, kui seda peetakse vajalikuks, avaldame teie isikuandmed sidusettevõtetele, edasimüüjatele, koostööpartneritele või teistele kolmandatele pooltele.

Eespool loetletud eesmärkide täitmiseks võidakse teie isikuandmeid jagada ka kolmandate pooltega, kes osutavad asjakohaseid teenuseid lepingu alusel Swisspearli jaoks andmeid töödeldes, näiteks IT-teenuste osutamine ja sellega seotud hooldustööde tegemine. Sellised teenusepakkujad töötlevad isikuandmeid ainult meie juhistega kooskõlas.

Teatud tingimustel ja seadusandlusega kooskõlas võib olla vajalik andmete avaldamine võimuorganitele. Võime jagada teie isikuandmeid ka meie õigushüvede kehtestamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.

Kui ettevõte peaks ümber korraldatama või täielikult või osaliselt müüdama, toimub mis tahes jagamine kooskõlas sellisele isikuandmete töötlemisele kehtiva seadusandlusega.

Teie isikuandmeid ei jagata kolmanda osapoolega ilma teie loata, välja arvatud eespool kirjeldatud tingimustel.

4. Töötlemise kestus

Teie isikuandmed kustutatakse, kui me neid enam ühel või mitmel eespool nimetatud eesmärgil ei töötle. Teie andmeid võidakse siiski töödelda ja säilitada pikema aja vältel anonüümsel kujul või kui seadus meilt seda nõuab.

Veebisait 

Veebisaidi külastamisega seoses teie isikuandmete säilitamise kohta leiate teavet meie küpsiste eeskirjast

Kontaktisik

Kui olete kontaktisik, kes töötab kliendi, edasimüüja või muu koostööpartneri juures, säilitame teie isikuandmeid kuni Swisspearli ja teie tööandjaks oleva ettevõtte lepingulise suhte lõppemiseni või kuni me teiega suhtleme.

Teatud juhtudel säilitame teie isikuandmeid pikema aja vältel, näiteks juhul, kui töötlemine on vajalik teie tööandja suhtes juriidiliste nõuete kehtestamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks. Sellisel juhul säilitame teie isikuandmeid, kuni see on nende kindlate eesmärkide täitmiseks vajalik. Seejärel kustutame teie isikuandmed.

5. Isikuandmete edastamine riikidesse, mis asuvad väljaspool EL-i ja EMP-d

Teatud juhtudel edastab Swisspearl teie isikuandmed kolmandatesse riikidesse, mis asuvad väljaspool EL-i/EMP-d, näiteks Ühendkuningriik.   Kui teie isikuandmed saadetakse sellistesse kolmandatesse riikidesse, tagab Swisspearl, et edastamine toimub kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega. Kui edastamine ei toimu saajatele, kes asuvad nn turvalistes kolmandates riikides, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon, tagame vastavuse asjaoluga, et saajaga sõlmitud leping sisaldab Euroopa Komisjoni standardseid lepingulisi sätteid. 

Kolmandatesse riikidesse andmete edastamise kohta saate asjakohast teavet e-posti aadressilt gdpr@swisspearl.com

6. Küpsised

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Lugege küpsiste kasutamise kohta lisaks meie veebisaidil olevast küpsiste eeskirjast.

Küpsiste kasutamisega kogutavate andmete töötlemise eesmärgid on järgmised:

 • veebisaidi ja selle teenuste ning kasutuskogemuse pakkumine, täiustamine ja optimeerimine;
 • klientide ja kasutajate analüüs ning segmenteerimine meie kasutajate eelistuste paremaks mõistmiseks ning kasutajatele, sh teile, paremate ja isikupärasemate teenuste osutamine;
 • statistilised eesmärgid.

7. Turvalisus

Võtame turvameetmeid, et tagada oma ettevõttesiseste protseduuride vastavus meie rangetele turvastandarditele. Vastavalt anname oma parima, et kaitsta teie isikuandmete kvaliteeti ja puutumatust.

8. Teie õigused

Teil on õigus pääseda juurde isikuandmetele, mida teiega seoses töötleme ja säilitame, sealjuures kehtivad teatud seadustel põhinevad erandid. Lisaks on teil õigus keelduda andmete kogumisest ja nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Lisaks on teil ka õigus vajaduse korral paluda meil teie isikuandmeid korrigeerida või need kustutada. 

Teil on õigus saada teavet isikuandmete kohta, mida teiega seoses töötleme ja säilitame, sealjuures kehtivad teatud seadustel põhinevad erandid.

Teatud tingimustel võite meilt taotleda ka ülevaadet teie isikuandmetest struktureeritud, tavapärasel ja masinloetaval kujul ning nõuda, et edastaksime need andmed teisele vastutavale andmetöötlejale.

Igal ajal võite keelduda oma isikuandmete töötlemisest otsese turundamise eesmärgil.

9. Nõusoleku tühistamine

Enda antud nõusoleku võite igal ajal tühistada. Kui soovite nõusoleku tühistada, võite meiega ühendust võtta e-posti aadressil gdpr@swisspearl.com

Teabelehtede ja muu elektroonilise turundusmaterjali puhul võite kasutada ka e-kirjas olevat tellimuse tühistamise linki või muid kommunikatsioonikanaleid, mille kaudu oleme teiega ühendust võtnud.

Pange tähele, et nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne tühistamist toimunud andmetöötluse seaduslikkust.

10. Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui soovite, et värskendaksime, korrigeeriksime või kustutaksime isikuandmeid, mille oleme teiega seoses salvestanud, või kui soovite juurdepääsu teiega seoses töödeldavatele isikuandmetele või kui teil on küsimusi seoses eespool kirjeldatud suunistega, võite meiega ühendust võtta e-posti aadressil gdpr@swisspearl.com  

Võite kirjutada ka järgmisel aadressil:

Swisspearl Group AG

Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen, Switzerland

11. Kaebused

Kui soovite esitada kaebuse oma isikuandmete töötlemise kohta, võite meiega ühendust võtta e-posti, telefoni või kirja teel, nagu märgitud eespool olevas punktis 9.