Swisspearl Group AG – zásady ochrany osobních údajů - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Kde začíná udržitelnost?

Přečtěte si, co tři kolegové ze Swisspearl dělají pro udržitelnost v osobním i pracovním životě.

Podívejte se na jejich příběhy
Swisspearl Group AG

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Swisspearl Group AG a její přidružené a dceřiné společnosti shromažďují a používají osobní údaje v rámci své celosvětové činnosti. Správci údajů jsou subjekty Swisspearl, které vaše údaje používají. Společnost Swisspearl zastupuje všechny subjekty Swisspearl. Informace o těchto subjektech Swisspearl, které jsou odpovědné za shromažďování a zpracování údajů ve vašich příslušných zemích, naleznete v níže uvedených kontaktních údajích (viz bod 1.10).

Tento web vlastní a spravuje společnost Swisspearl Group AG Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, Švýcarsko („Swisspearl“ nebo „my“).

V níže uvedených bodech vysvětlujeme, jak zpracováváme osobní údaje, které zanecháte prostřednictvím svého výslovného souhlasu a/nebo které nám poskytnete při návštěvě našich webových stránek (dále jen „web“) a využívání různých služeb na webu, nebo údaje o vás jako kontaktní osobě zaměstnané u zákazníka, prodejce nebo spolupracujícího partnera, se kterým jsme uzavřeli smlouvu nebo ji výhledově uzavřeme.

1. Shromažďování osobních údajů

Web

Společnost Swisspearl je správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webu. Před tím, než shromáždíme vaše osobní údaje, budete vždy informováni. Námi shromážděné osobní údaje mohou zahrnovat například vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podobné identifikační údaje, jakož i informace o vaší IP adrese, oboru/oblasti podnikání, zájmech atd.

Vaše osobní údaje budou shromažďovány v jednom nebo několika níže uvedených případech.

 • Když navštívíte a procházíte naše stránky
 • Když se přihlásíte k odběru e-mailového zpravodaje Swisspearl
 • Když komunikujete se společností Swisspearl
 • Když využíváte další funkce a služby společnosti Swisspearl.
 • Když objednáváte vzorky
 • Když vyplňujete kontaktní formuláře na webu Swisspearl

Kontaktní osoba

Vaše údaje zpracováváme také jako údaje kontaktní osoby zaměstnané u zákazníka, prodejce nebo jiného spolupracujícího partnera, resp. když s námi komunikujete například prostřednictvím e-mailů v souvislosti se smlouvami uzavřenými se společností, u které jste zaměstnáni, případně v souvislosti s uzavřením či ukončením smlouvy s takovou společností. Vaše osobní údaje zpracováváme také jako údaje kontaktní osoby zaměstnané u potenciálního zákazníka nebo stávajícího zákazníka, kterému prodáváme naše produkty. Zpracováváme vaše běžné osobní údaje, mezi které patří vaše jméno, pracovní e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, vaše pozice ve společnosti, ID zákazníka atd.

2. Účel a právní základ

Web

Společnost Swisspearl omezuje zpracování osobních údajů na situace, kdy je zpracování nezbytné pro konkrétní účel.

Osobní údaje jsou shromažďovány a používány pro následující účely:

 • E-mailové zpravodaje a další propagační sdělení
 • Propagační marketing obecně
 • Vyplňování žádostí, které od vás obdržíme
 • Poskytování zákaznické podpory a komunikace
 • Vývoj produktů a služeb
 • Statistiky a analýzy

Zpracování bude v některých případech nezbytné k vyhovění vašim žádostem. Zpracování vašich osobních údajů může být mimo jiné založeno na našem oprávněném zájmu provádět marketingové aktivity, vyvíjet a vyhodnocovat naše produkty a služby a sestavovat statistiky.

Upozorňujeme, že Swisspearl použije vaše osobní údaje k zasílání informací o produktech, e-mailových zpravodajů a dalších marketingových materiálů prostřednictvím e-mailu pouze v případě, že jste nám k tomu předem poskytli výslovný souhlas, leda že by nám platné právní předpisy umožňovaly kontaktovat vás bez tohoto souhlasu.

Společnost Swisspearl vede statistiky o tom, které oblasti webu naši uživatelé navštěvují a které produkty a služby upřednostňují, včetně dalších preferencí. Tyto údaje nezahrnují osobní údaje. Na základě shromážděných údajů získává společnost Swisspearl poznatky o používání webu. Tyto informace slouží k jeho vylepšování. Údaje o tom, jak uživatelé procházejí náš web, ale používáme k tomu, abychom pochopili, jak uživatelé jako celek web používají, a na tomto základě se web a naše digitální služby snažíme obecně zlepšovat. Nezjišťujeme, odkud na web přicházíte nebo kam z něj přecházíte. Shromažďujeme také informace o tom, které produkty naši uživatelé jako celek preferují. Tyto informace se také používají k vylepšování webu.

Na všech webech Swisspearl používáme nástroj pro sledování IP adres od třetí strany. Tento nástroj pro sledování IP adres nám prozrazuje, se kterou společností je vaše IP adresa spojena. Tyto informace používáme k vedení statistik o společnostech, které náš web navštěvují. Naše marketingové oddělení může tyto informace využít také k telefonickému spojení s příslušnou společností. Pokud je s vámi IP adresa spojena jako se soukromou osobou, neobdržíme vaše osobní údaje ani vás nebudeme telefonicky kontaktovat

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je naše posouzení, že naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi zájmy. Odkazujeme na čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naším oprávněným zájmem je zajistit stranám, které mají zájem o naši společnost, příjemné používání našeho webu. Právní základ pro zpracování v souvislosti se zasíláním marketingových materiálů e-mailem je navíc založen na výslovném souhlasu. Odkazujeme na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kontaktní osoba

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné, abychom mohli plnit naše smluvní závazky vůči vašemu zaměstnavateli, viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány také za účelem přímého marketingu našich produktů. Právním základem takového zpracování vašich osobních údajů je naše posouzení, že naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi zájmy, viz čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naše oprávněné zájmy představují plnění našich smluvních závazků, udržování a zlepšování vztahů se zákazníky, fakturaci za služby, které vaše společnost poskytuje společnosti Swisspearl a/nebo naopak, komunikaci s vámi v případě, že máte dotazy týkající se našich služeb nebo naopak, přímého marketingu našich produktů a pro účely dokumentace v případě, že písemně sjednáme něco souvisejícího s našimi službami, prostřednictvím e-mailu gdpr@swisspearl.com

V některých případech je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, např. v souvislosti s národními právními předpisy. V takových případech je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3. S kým budou mé osobní údaje sdíleny

V určitých případech, pokud to považujeme za nezbytné, poskytujeme vaše osobní údaje přidruženým společnostem, prodejcům, spolupracujícím partnerům nebo jiným třetím stranám.

Pro splnění výše uvedených účelů mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny také třetím stranám, které na základě smlouvy poskytují příslušné služby jako zpracovatelé údajů společnosti Swisspearl jako takové, nikoli jen poskytovatelům hostingu a údržby IT. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny.

Za určitých okolností a v souladu s právními předpisy může být nezbytné poskytnout údaje úřadům. Vaše osobní údaje můžeme třetí straně poskytnout rovněž za účelem stanovení, výkonu nebo ochrany našich zákonných práv.

V případě reorganizace nebo úplného či částečného prodeje podniku bude případné poskytnutí údajů třetí straně v této souvislosti provedeno v souladu s platnými právními předpisy upravujícími takové zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu s výjimkou výše popsaných případů poskytnuty třetí straně.

4. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou smazány, jakmile je už nebudeme potřebovat zpracovávat pro splnění jednoho nebo několika výše uvedených účelů. Vaše údaje však mohou být zpracovávány a uchovávány po delší dobu v anonymizované podobě nebo v případě, že nám to ukládá zákon.

Web

Informace o ukládání vašich osobních údajů v souvislosti s návštěvou našeho webu naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Kontaktní osoba

Vaše osobní údaje jako kontaktní osoby zaměstnané u zákazníka, prodejce nebo jiného spolupracujícího partnera uchováváme až do ukončení smluvního vztahu mezi společností Swisspearl a společností, u které jste zaměstnáni, nebo dokud s vámi komunikujeme.

V určitých případech uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu, například pokud je zpracování nezbytné pro zřízení, výkon nebo obhajobu právních nároků vůči vašemu zaměstnavateli. V těchto případech budeme vaše osobní údaje uchovávat, dokud to bude pro tyto konkrétní účely nezbytné. Poté vaše osobní údaje smažeme.

5. Přenos osobních údajů do zemí mimo EU a EHP

Společnost Swisspearl v některých případech přenáší vaše osobní údaje do třetích zemí mimo EU/EHP, například do Spojeného království. Pokud jsou vaše osobní údaje přenášeny do těchto třetích zemí, společnost Swisspearl zaručuje, že tento přenos proběhne v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud nejsou údaje předávány příjemcům se sídlem v takzvaných „bezpečných“ třetích zemích schválených Evropskou komisí, zajistíme výše uvedené například uzavřením standardních smluvních doložek Evropské komise.

Kopii příslušných informací o přenosu údajů do třetích zemí můžete získat po zaslání e-mailu na adresu gdpr@swisspearl.com

6. Soubory cookie

Náš web používá soubory cookie. Další informace o používání souborů cookie naleznete v zásadách používání souborů cookie na našem webu.

Účely zpracování údajů shromážděných pomocí souborů cookie:

 • provoz, zlepšování a optimalizace výkonu a použitelnosti webu a služeb, které na něm poskytujeme;
 • analyzování a segmentace zákazníků a uživatelů, abychom lépe porozuměli chování uživatelů a poskytovali jim i vám lepší a na míru šité služby;
 • sestavování statistik.

7. Bezpečnostní opatření

Přijali jsme bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že naše interní postupy splňují vysoké standardy naší bezpečnostní politiky. Proto se snažíme co nejlépe chránit kvalitu a integritu vašich osobních údajů.

8. Vaše práva

S výhradou určitých zákonných výjimek máte právo přistupovat ke svým osobním údajům, které zpracováváme a uchováváme. Dále máte právo vznést námitku proti shromažďování a požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo požadovat, abychom v případě potřeby vaše osobní údaje opravili nebo smazali.

S určitými zákonnými výjimkami máte právo na informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme a uchováváme.

Za určitých okolností můžete také požádat, abychom vám poskytli přehled vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a požádat nás o předání těchto údajů jinému správci údajů.

Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

9. Odvolání souhlasu

Souhlas, který jste udělili, můžete kdykoli odvolat. Pokud si přejete souhlas odvolat, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu gdpr@swisspearl.com

V případě e-mailových zpravodajů a dalších elektronických marketingových materiálů můžete také použít odkaz „Odhlásit odběr“ v e-mailu nebo jiných sděleních, která od nás obdržíte.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost dřívějšího zpracování provedeného před jeho odvoláním.

10. Jak nás kontaktovat?

Pokud chcete, abychom aktualizovali, opravili nebo smazali osobní údaje, které jsme o vás zaznamenali, nebo pokud chcete získat přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme, nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se výše uvedených pokynů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu gdpr@swisspearl.com

Můžete nám také napsat na následující adresu:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen, Švýcarsko

11. Stížnosti

Pokud chcete podat stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo poštou podle pokynů uvedených v bodě 9.